Üroloji Anabilim Dalı

Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Üroloji Anabilim Dalı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 23.10.2000 yılında poliklinik, 09.04.2001 tarihinde yataklı servis hizmetine başlamıştır. Kuruluşundan bugüne kadar amacı hastalara kaliteli ve son yeniliklere uygun tanı ve tedavileri sunabilmek olan Üroloji Anabilim Dalı’nda 2005 yılından itibaren asistan eğitimi verilmeye başlanmıştır. Bu amaçlara yönelik uygulamalarda; hasta memnuniyetine büyük önem verilmekle birlikte, asistan eğitiminde güncel bilgilerin ışığında ülkemize hizmet edebilecek donanımda Üroloji uzmanları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde poliklinik, yataklı servis, ultrasonografi/transrektal biyopsi ünitesi ve ürodinami hizmetleri sunulmakta, hastaların tedavisinde modern ürolojide uygulanan çağdaş yöntemler uygulanmaktadır.
 
Poliklinik Hizmetleri
Poliklinik hizmetleri kapsamında aylık ortalama 1250 hastaya hizmet verilmektedir. Hasta memnuniyeti amacı ile polikliniğimize başvuran hastalarda öncelikli sıra uygulaması (65 yaş üzeri hastalar, yatağa bağımlı hastalar, malüliyeti olan hastalar, hamileler ve 7 yaşından küçük çocuk hastalar) yapılmaktadır. Hastaların daha kaliteli hizmet alabilmesi amacı ile operasyon planlanan bütün hastalar üroloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji ve patoloji öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin katılımı ile gerçekleştirilen konseyde değerlendirilmekte ve bu sayede hastalarımıza en doğru tedavi yaklaşımları sunulabilmektedir.
 
Biyopsi Ünitesi
Transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsi işlemleri ultrasonografi/transrektal biyopsi ünitesinde doktor tarafından lokal anestezi eşliğinde gerçekleştirilmektedir.  Biyopsi işlemi sonrasında doktor tarafından sözel olarak ve taburculukta yazılı bildiri verilmek suretiyle hastalar bilgilendirilmektedir.
 
Ürodinami Laboratuvarı
Tanı ve tedavisi zor olan işeme fonksiyon bozukluğu bulunan hastalar bilgisayar aracılığıyla dökümante edildiği ürodinami testine tabi tutulmakta böylelikle daha doğru tanı ve doğru tedavi yaklaşımları hastalarımıza sunulabilmektedir.
 
Yataklı Servis
Hastanemizde Üroloji Anabilim Dalının kullanımına ait 17 yataklı servis bulunmaktadır. Kliniğimize yatırılarak aylık ortalama 150 hastaya hizmet verilmektedir. Operasyon uygulanacak hastalara öncesinde operasyon hakkında bilgi verilmekte ve taburculuk sonrası sözel ve yazılı önerilerde bulunulmaktadır. Böylelikle hastaların hastalıkları hakkında daha fazla bilgi edinmiş olması ve hasta memnuniyetinin artırılması amaçlanmaktadır. Hastanemiz Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde açık, endoskopik (kapalı), perkütan ve laparoskopik  olmak üzere ileri detaylı bilgi, cerrahi teknik ve beceri gerektiren her türlü ameliyat yapılmaktadır. En yoğun olarak üroonkoloji ve endoürolojik operasyonlar olmak üzere Üroloji yelpazesindeki tüm operasyonlar başarıyla gerçekleştirilmektedir. Özellikle bölgemizde üriner sistem taş hastalığının yaygın olması nedeniyle PNL (Perkütan Nefrolitotomi) ve Fleksibl Üreterorenoskopi ameliyatları gibi modern yöntemler ile tüm taş hastaları başarılı şekilde tedavi edilmektedir.
 
Araştırma Görevlileri Eğitim Süreci
Araştırma görevlisi eğitim süresi 5 yıldır.
Zorunlu rotasyonlar 1 ay Anestezi, 1 ay Radyoloji, 1 ay Nefroloji, 3 ay Genel Cerrahi’yi içermektedir.
Anabilim Dalımızda sürekli olarak araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Öğretim üyelerimiz ve araştırma görevlilerimiz çok sayıda çok merkezli klinik çalışmalara aktif olarak katılmakta olup, bu çalışmalar ulusal ve/veya uluslararası kongrelerde sunulmakta ve dergilerde yayınlanmaktadır. Araştırma görevlilerinin deneysel ve klinik çalışmalar yürüterek mesleki bilgi ve becerilerine ek olarak bilimsel düşünce alışkanlığını da kazanması sağlanmaktadır. Sonuç olarak; araştırma görevlilerinin Üroloji alanında yeterli akademik ve pratik eğitim almış ve bir üroloji kliniğini tüm sorumluluklarıyla yönetebilecek duruma gelmiş olması amaçlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin