Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Eğitim

Küçült Yazı Tipi Büyüt


TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I

HÜCRE BİLİMLERİ IV DERS KURULU

 • Mikrop Dünyası ve Mikroorganizmaların Sınıflandırılması
 • Bakteri Hücresi Genel Yapısı
 • Bakterilerin üretilmesi
 • Bakteri metabolizması
 • Bakteri genetiği
 • Fungusların morfolojik yapıları ve genetiği
 • İnsan sağlığında önemli olan mantarlar
 • Riketsiya, klamidya ve mikoplazma
 • Protozoa ve helmintlerin genel özellikleri, insan sağlığında önemli parazitler
 • Virusların yapıları ve bakteriyofajlar
 • Virus konak ilişkisi
 • İnsan sağlığında önemli olan viruslar
 • Mikroorganizmaların konağa giriş ve bulaş yolları
 • Normal mikrop florası
 • Mikroorganizmalarda virulans ve patojenite faktörleri, ekzotoksinler ve endotoksinler
 • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon prensipleri

 

TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III

HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ III DERS KURULU

 • Onkojenik viüsler
 • Fırsatçı Mikozlar
 • Fırsatçı Parazitler

 

 

İNFEKSİYON DERS KURULU

·         Mikrobiyolojide Örnek Alma, Laboratuvara Gönderme ve Sonuçların Değerlendirilmesi

·         Stafilokoklar

·         Herpes Grubu Virüsler

·         Sitomegalovirus ve Ebstein Barr Virüs

·         Streptokok ve Enterokoklar

·         Adenovirüs ve Pox Grubu Virüsler

·         Brucella

·         Francisella-Pasteurella

·         Anaerob Bakteriler

·         Bacillus ve şarbon

·         Gram Pozitif Sporsuz Bakteriler

·         Virüs Hastalıklarında Tanı Yöntemleri ve Sonuçların Değerlendirilmesi

·         Kan Parazitleri

·         Plasmodium, Leismania ve Trypanosoma

·         Artropodlar

·         Toxoplasma Gondii

·         Subkütan Mikozlar

·         Gerçek Sistemik (endemik) Mikozlar

·         Dermatofitler

·         Aktinomyces/Nocardia

·         Klamidyalar

·         Spiral Bakteriler

·         Antibiyotik Duyarlılık Testleri

 

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM DERS KURULU

 

·         Gram Negatif Enterik Bakteriler

·         Vibrio, Campylobacter ve Helicobacter

·         Barsak Protozoonları

·         Viral Gastroenteritler

·         Salmonella ve enterik ateş

·         Shigella ve Yersinia

·         Pikornavirüsler

·         Hepatit Virüsleri

·         Sestodlar

·         Nematodlar

·         Trematodlar

 

 

 

DOLAŞIM - SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU

·         Pnömokok

·         Mikoplasma ve Lejyonella

·         Haemophilus ve Bordetella pertusis

·         Mikobakteriler-Lepra

·         Solunum Sistemi Virusleri

·         Riketsiyalar

·         Non-Fermentatif Bakteriler

·         Serolojik Tanı Yöntemleri

·         Mikobakterilerin Mikrobiyolojik İncelenmesi

 

ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU

 • Neisseria gonorrhoeae, Ureoplasma
 • Treponema pallidum
 • İnsan Papilloma Virüsü

 

NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU

 • Neisseria meningitidis
 • Rhabdovirüs ve kuduz
 • Prionlar
 • Arbovirüsler

 

 

UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM PROGRAMI

ANABİLİM DALI ORTAK UYGULAMALARI

 • Kültür plaklarının değerlendirilmesi
 • Antibiyotik duyarlılık testlerinin değerlendirilmesi ve yorumlu sonuç bildirimi
 • Mikroskopi
 • Moleküler mikrobiyoloji testleri
 • Serolojik testler
 • Parazit incelemeleri
 • Kalite değerlendirmeleri
 • Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Uygulamaları
 • Hastane Enfeksiyonları Mikrobiyolojik İzlemi
 • Literatür saati
 • Seminer saati
 • Olgu sunumu
 • Bölümler arası toplantılar

 

BİRİNCİ YIL

 • Klinik mikrobiyolojide laboratuvar organizasyonu
 • İnfeksiyon tanısı, korunma ve kontrolünde klinik mikrobiyoloji laboratuvarı rolü
 • Mikroororganizma tanımlanmasında kullanılan yöntemler
 • Klinik mikrobiyolojide örnek yönetimi
 • Bakterilerin üretilmesi
 • Sero-immünolojik yöntemler
 • Bakteriyel infeksiyonlarda patogenez
 • Mikrobiyal genetik
 • Laboratuvar güvenliği
 • Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

İKİNCİ YIL

 • Aerobik Gram pozitif kokların tanımlanma algoritmi
 • Aerobik Gram pozitif basillerin tanımlanma algoritmi
 • Aerobik Gram negatif bakterilerin tanımlanma algoritmi
 • Anaerob bakterilerin tanımlanma algoritmi
 • Mikobakteri tanımlanması ve antibakteriyel duyarlılık testleri
 • Antimikrobiyal ajanlar ve duyarlılığın belirlenmesinde kullanılan yöntemler
 • Parazitolojiye giriş ve genel parazitoloji
 • Parazit infeksiyonlarının tanısında kullanılan laboratuar yöntemleri
 • Mikolojiye giriş ve genel mikoloji
 • Yorumlu antibiyogram
 • Konjenital enfeksiyon etkenleri ve tanı yöntemleri

 

 

ÜÇÜNCÜ YIL

 • Mantar infeksiyonlarının tanısında kullanılan laboratuar yöntemleri
 • Virolojiye giriş ve genel viroloji
 • Viral infeksiyonlarda laboratuvar tanı yöntemleri
 • DNA virusları
 • RNA virusları
 • Protozoonlar
 • Metazoonlar
 • Merkezi sterilizasyon ünitesi işleyişi
 • Hastane infeksiyonları mikrobiyolojisi
 • Kan transfüzyon merkezi işletimi ve denetimi
 • Yorumlu antibiyogram
 • Antimikrobiyal direnç genlerinin tayini

 

DÖRDÜNCÜ YIL

 • Akım-sitometri
 • Toplum sorunu olan enfeksiyonların kontrolü, salgın yönetimi
 • Sero-immünolojik test yorumları
 • Moleküler mikrobiyoloji
 • Hastane infeksiyonları mikrobiyolojisi
 • Laboratuvar etiği, işletimi ve yönetimi
 • Sistemik mikozlar
 • Fırsatçı mikozlar
 • Otoimmün serolojik tanı koyma
 • Hücre kültür sistemleri
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin