Kanıta Dayalı Tıp

Kanıta Dayalı Tıp Kurulu ve Çalışma Esasları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

KANITA DAYALI TIP KURULU

Başkan

Prof. Dr. Hande Aydemir

Öğretim Üyesi Üyeler

Prof. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU
Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu
Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan AÇIKGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Füruzan Köktürk
Murtaza ZÜLFİKAR (Öğrenci Temsilcisi Üye)

Raportörler

Ayşe BAŞARSLAN
Mustafa KUYULU
Nilay SAYILI
Asiye Kılıçoğlu
 
KANITA DAYALI TIP KURULU ÇALIŞMA ESASLARI
 1. Amaç:   
        Bu belge Kanıta Dayalı Tıp kurulunun çalışma esaslarını belirlemek amacıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinin Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi doğrultusunda hazırlanmıştır.
 
 1. Kurulun Faaliyet Alanı ve Görevleri:
 Kurul, Dekanlık aracılığıyla öğrencilerimizin kanıta dayalı tıp uygulamalarını yürütmesini ve tamamlamasını sağlamak amacıyla faaliyet gösterir. Kurul, alanı ile ilgili çalışmalarını Dekanlığın oluşturduğu genel eğitim ilke ve prensiplerine dayalı olarak yürütür. Kurul, Tıp Fakültesi öğrencilerinin, klinik öncesi dönemlerden başlayarak bilimsel bir çalışmanın içerisinde yer almasını, sorumlu öğretim üyeleri ile birlikte çalışmayı planlamalarını,   yürütmelerini ve özet haline getirdikten sonrasında aynı eğitim ve öğretim yılı içerisinde ders programlarıyla uyumlu olacak tarihte tüm öğrenci arkadaşlarına bu özet çalışmaları sunmasını sağlar. Ayrıca çalışmayı yürüten ve tamamlayan öğretim üyesi ve öğrencileri çalışmanın özet veya tamamının bilimsel bir yayın olarak bilimsel bir dergiye kabul edilmek üzere gönderilmesini teşvik eder
 1. Kurulun Oluşturulması:
 2. Kurul, gereksinime dayalı olarak Dekanlık tarafından oluşturulur.
 3. Kurula olan gereksinimin kalkması halinde işlevi Dekanlık tarafından sonlandırılır.
 4. Kurul, belirlenen görev alanı ve görev tanımı ile Fakülte Kurulu onayından sonra işlerlik kazanır.
 1. Kurul Üyeliği:
 1. Kurul, amaçları doğrultusunda çalışmaya gönüllü ve istekli öğretim elemanları/üyeleri arasından Dekanlık tarafından 2 (iki) yıllık görevlendirme ile belirlenir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir
 2. Bir eğitim dönemi içinde kurul toplantılarının beşte birine mazeretsiz olarak katılmayan üyelerin üyelikleri kendiliğinden sonlanır.
 3. Bu kurulun başkanı Dekan yardımcısıdır. Kurulda öğretim üyesinden oluşan üyelerin sayısı başkan hariç en az üç olmalıdır ve öncelikli olarak Halk Sağlığı Anabilim Dalında ve Biyoistatistik Anabilim Dalında görev yapan üyeler arasından atanması ve en az bir üyenin de Batı Karadeniz Tıp Dergisi Editörlüğünde görev yapması tercih edilir.
 1. Kurul Çalışmaları İş Akışı:
 2. Kurul her eğitim yılı başında bir çalışma programı oluşturur ve programını Dekanlığa iletir. Programda toplantı takvimi de yer alır. Başkan gerektiğinde üyeleri ek toplantı ile toplayabilir.
 3. Kurul başkanı, kurul sekreteri aracılığı ile üyelere elektronik yoldan çağrı yaparak kurulu toplar.
 4. Kurul çalışmaları, kurul sekreteri tarafından hazırlanan bir tutanakla kayıt altına alınır ve elektronik ortamda saklanır. Kararlar en geç beş iş günü içerisinde kurullar sekreterliğine iletilir.
 5. Kurulda kararlar çoğunluğun bulunduğu yüz yüze veya uzaktan (çevrimiçi) yapılan toplantılarda oy çokluğu ile alınır.
 6. Alınan kararlar Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunulur ve Dekanlığın onayından sonra işlerlik kazanır. Dekanlıkça onaylanan kararlar hakkında kurul üyelerine e-posta yolu ile bilgi iletilir.
 7. Eğitim yılı sonunda çalışma raporu Dekanlığa sunulur.
 1. Yürütme:
 Bu Çalışma Esasları Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür.
 
 1. Yürürlük:
 Bu Çalışma Esasları Fakülte Kurulu Kararı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 
 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin