Kalite Politikası

Kalite Politikası

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinin misyon, vizyon ve temel değerleri ile kurumsal öz değerlendirme sonuçlarına ilişkin olarak belirlediği stratejik hedeflerine ulaşmak için kalite güvencesi sistemini benimsemiş olup ulusal ve uluslararası dış değerlendirme ölçütleri kapsamında kalite odaklı eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun yönetim sistemini niteliksel ve niceliksel olarak geliştirmeyi esas almış ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin, verimli, rekabetçi ve girişimci bir Fakülte olmayı hedeflemiştir.

Fakültemiz, Üniversitemizin de ilke edindiği Avrupa Yükseköğretim alanındaki iyileştirmeleri içeren Bologna süreci kapsamında başlayan kalite güvencesindeki uluslararası standartların (ESG 2015-European Standards and Guidelines), Türk Yükseköğretim Kurulu kurumsal dış değerlendirme ölçütlerine uyarlanması ile oluşturulan ulusal kalite güvence sistemini bölgesel/ulusal kültürümüzle birleştirerek kendi kalite güvencesi sistemini oluşturmayı benimsemiştir. Kendi kalite güvencesi sistemi içerisinde tüm faaliyetlerini uluslararası standartlar ve ilgili yasal mevzuat şartlarına uygun olarak yürütecek olan başta öğrencilerimizin ve tüm iç ve dış paydaşlarımızın memnuniyeti ile düzenli izlemeye dayalı sürekli iyileştirme ve sürdürebilirliği ilke edinen kalite odaklı yönetim sistemini esas almıştır.

Bu bağlamda Fakültemiz tüm faaliyetlerinde;

 1. Öğrenci merkezli Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmeyi,
 2. Mezuniyet öncesi tıp eğitim programının yapısını, içeriğini, öğrenme ve ölçme-değerlendirme süreçlerini geliştirmek,
 3. Fakültemiz Mezuniyet Öncesi ve Mezuniyet Sonrası eğitim programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde akredite edilmesine,
 4. Fakültemizin araştırma olanaklarını geliştirmek ve etki değeri yüksek, rekabetçi yayın sayılarını artırmak.
 5. Fakültemizin sağladığı kurumsal hizmetlerin güncellenmesi 
 6. Tüm paydaşlarımızın katılımını sağlamayı,
 7. Süreçleri tanımlanmış, sürekli değerlendirme ve iyileştirmeye dayalı ve katılımcı bir yönetim anlayışını,
 8. Hasta hakları ve memnuniyetini ön planda tutan uluslararası standartlara uygun sağlık hizmeti verme anlayışını,
 9. Yeni bilgilere ulaşma becerisine sahip mezunlar yetiştirmeyi,
 10. Üniversitemize aidiyetlik bilincini yerleştirme anlayışını,
 11. Etkin kaynak kullanımını benimsemiştir.

Tüm çalışanların sahiplendiği bu sistemin ilkeleri,

 • Başta öğrenciler olmak üzere tüm paydaşların memnuniyeti,
 • Süreç odaklı operasyon yönetimi,
 • Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı,
 • Kaynakların etkin kullanımı olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede Kalite Hedeflerimiz aşağıdaki gibidir.

 • Akademik ve idari personelin, öğrencilerin ve dış paydaşların kalite güvence süreçlerinde aktif rol alması
 • Kalite güvence sürecinde, uygulamalarda oluşabilecek sorunların öngörülmesi ve bunlara yönelik gerekli tedbirlerin alınması,
 • İstihdamda ve çalışma ortamında her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve Anayasa’nın 10’uncu maddesinde de yer alan “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ilkesine sıkı sıkıya bağlı olunması,
 • Kalite güvence süreçlerinin sürekli güncellenmesi, açıklanması ve tüm paydaşlara açık tutulması ve bu süreçlere iç ve dış paydaşların katılımlarının geleneksel hale getirilmesidir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin