Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Eğitim

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı olarak tıp fakültesi öğrencilerine ve tıpta uzmanlık öğrencilerine (Araştırma görevlileri) eğitim verilmektedir. Dönem 3, Dönem 4 öğrencilerine ve intörn doktorlara koruyucu hekimlik, tanı koyabilme, tedavi becerilerini geliştirmeye yönelik dersler anlatılmakta ve pratik uygulamalar yapılmaktadır. Dönem 4 öğrencileri 10 haftalık, intörn öğrenciler ise 8 haftalık rotasyonlarla bölümümüzde eğitim görmektedir. Araştırma görevlileri ihtiyaca göre yılda 2-4 kişi olacak şekilde Tıpta Uzmanlık Sınavı ile bölüme alınmaktadır. Bölümümüzde asistan eğitimi 4 yıldır. Bu süre içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Araştırma görevlileri ilk yıl 10 nöbet tutmaktadırlar. Kıdemli oldukları dönemde yaklaşık 4-6 nöbet tutmaktadırlar. Araştırma görevlilerinden eğitimlerinin son yılında servisi yönetecek seviyeye gelmesi beklenmektedir. Akademik yıl içerisinde haftanın belirli günleri eğitim günleri olarak düzenlenmiştir. Eğitim günlerinde vaka takdimi, mortalite ve morbidite toplantıları, makale sunumları ve seminer saatleri gerçekleştirilmektedir.

Sürekli Eğitim Programı: Çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı olarak Zonguldak ve çevre illerdeki pediatrist ve pratisyen hekimlere yönelik sempozyum ve kurslar düzenlenmektedir. Şimdiye kadar düzenlenmiş toplantılar aşağıda belirtilmiştir.

 • Çocuklarda Güncel Aşı Uygulamaları
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu (Çiyad Kursu)
 • Erişkinden Çocukluğa Tüberküloz Sempozyumu
 • Primer İmmun Yetmezliklere Yaklaşım Sempozyumu

Dönem III Dersleri

 • Eritrosit Metabolizması, Enzim Eksiklikleri ve Sferositoz
 • Demir Eksikliği ve Demir Metabolizması
 • Hemoglobinopatiler
 • Çocukluk Çağı Tümörlerine Giriş
 • Çocukluk Çağı Lösemileri
 • Çocukluk Çağı Lenfomaları
 • Hepatosplenomegalili Hastaya Yaklaşım
 • Çocukta Beslenme
 • Kistik Fibrosis
 • Çocukta Özafagus ve Mide Hastalıkları
 • Fetal Dolaşım ve Neonatal Adaptasyon
 • Konjenital Kalp Hastalıkları
 • Sıvı-Elektrolit Dengesi ve Bozuklukları
 • Bronşiyolit
 • Proteinüri ve Nefrotik Sendrom
 • Bronşiyal Astım
 • Çocukluk Çağı Tiroid Hastalıkları
 • Çocukluk Çağının Diyabetinin Özellikleri
 • Puberte ve Aberasyonları
 • SSS İnfeksiyonları
 • Konjenital Adrenal Hiperplazi
 • Çocukta Büyüme ve Gelişmenin Değerlendirilmesi
 • Romatizmal Ateş
 • Bilirubin Metabolizması ve Sarılıklı Hastaya Yaklaşım

Dönem IV Dersleri

 • Yenidoğanın Solunum Sistemi Hastalıkları
 • Prematürite ve Sorunları, Nekrotizan Enterekolit, Prematür Retinopatisi, Bronkopulmoner Displazi
 • Doğum Travması ve Doğumda asfiksi (HİE)
 • Yenidoğanda Metabolik Bozukluklar
 • Yenidoğan Sarılıkları
 • Yenidoğanda Sepsis ve Menenjit
 • Yenidoğanın Canlandırılması
 • Konjenital Hipotiroidizm
 • Yenidoğanın Fizik Muayenesi ve Semptomatolojisi
 • K Vitamini Yetersizliği ve Yenidoğanın Hemorajik Hastalıkları
 • Diabetik Anne Bebeği
 • Tam İdrar Analizi Yapabilme ve Değerlendirebilme
 • Stridoru Olan Çocuğa Yaklaşım
 • Bronşiolit
 • İdrar Yolu Enfeksiyonları
 • Çocukluk Çağında Sık Görülen Kardiyak Aritmiler
 • Çocukluk Çağı Sıvı Elektrolit Tedavisi
 • Bağışıklama ve Bağışıklama Danışmanlığı Verebilme
 • Genel Uygulama
 • Boğmaca
 • Dehidratasyon
 • Kardiyopulmoner Arrest
 • Solunum Yetmezliği
 • Sepsis ve Septik Şok, Menengokoksemi
 • GİS Sistem Muayenesi ve Semptomatolojisi
 • Çocukta Sağlıklı Beslenme
 • Karın Ağrısına Yaklaşım
 • Kusması Olan Çocuğa Yaklaşım
 • Çocukta Fonksiyonel Kabızlık
 • Malnutrisyon ve Avitaminozlar
 • Genel Uygulama
 • Akut Hepatitler
 • Gastroözefageal Reflü
 • Gastrointestinal Kanaması Olan Çocuğa Yaklaşım
 • Malabsorbsiyon
 • Solunum Sistemi Muayenesi ve Semptomatolojisi
 • Öksüren Çocuğa Yaklaşım
 • Çocukluk Çağı Vaskulitleri
 • Anafilaksi
 • Ürtiker - Anjioödem
 • Atopik Dermatit
 • Astım
 • Primerimmun Yetmezlikler
 • Hücresel İmmün Yetmezlikler
 • Humoral İmmün Yetmezlikler
 • Genel Uygulama
 • Alerjik Reaksiyonlar ve Alerjik Rinit
 • Guillian-Barre Sendromu
 • Henoch-Schönlein Purpurası
 • Lenfadenopatili Çocuğa Yaklaşım
 • Periferik Yayma Değerlendirilmesi
 • Anemili Çocuğa Yaklaşım
 • Aplastik Anemiler
 • Kemik İliği Değerlendirilmesi
 • Lösemiler
 • Lenfoma
 • Abdominal-Mediastinal Kitleli Hastaya Yaklaşım
 • Çocukluk Çağı Solid Tümörleri
 • Wilms Tümörü
 • Genel Uygulama
 • Nöroblastom
 • Periferik Lenf Bezleri Muayenesi
 • Nörolojik Muayene ve Sinir Sistemi Semptomatolojisi
 • Dolaşım Sistemi Muayenesi ve Semptomatolojisi
 • Döküntülü Enfeksiyoz Hastalıklar
 • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Difteri
 • Pnömoniler
 • Akut Böbrek Hastalığı
 • Çocukta D Vitamini Eksikliği ve Raşitizm
 • Hematüri ve Nefritik Sendrom
 • Proteinüri ve Nefrotik Sendrom
 • Diyabetik Ketoasidoz
 • Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonları
 • Genel Uygulama
 • Diabetes Mellitus ve Komplikasyonları
 • Kabakulak
 • Doğuştan Metabolik Hastalıklar ve Yenidoğan, Çocukluk Çağı Metabolik Hastalıklarına Yaklaşım
 • Konjenital Kalp Hastalıkları
 • Konjenital Adrenal Hiperplazi ve Adrenokortikal Yetmezlik
 • Kalp Yetersizliği ve Tedavisi
 • Zehirlenmeler ve Akut Dekontaminasyon İlkeleri
 • Çocukluk Çağında Öykü Alma
 • Akut Gastroenteritler
 • Sağlam Çocuk İzlemi ve Taramalar
 • Ateşli Çocuğa Yaklaşım
 • Baş Boyun Muayenesi ve Semptomatolojisi
 • Akut Romatizmal Ateş
 • İntrauterin Enfeksiyonlar
 • Yenidoğan Konvulsiyonları
 • Akciğer Tüberkülozu
 • Epilepsi
 • Febril Konvulsiyon
 • Katılma Nöbeti
 • Büyüme ve Değerlendirilmesi
 • Kistik Fibrozis
 • Kanama Bozuklukları ve Kanaması Olan Çocuğa Yaklaşım
 • Demir Eksikliği Anemisi
 • Hemolitik Anemiler, Hemoglobinopatiler
 • Hipoglisemi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin