Tıpta Ekip Üyeliğine Giriş

Tıpta Ekip Üyeliğine Giriş

Küçült Yazı Tipi Büyüt

GENEL BİLGİ

Bu ders, ilk kez 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimimizin Akreditasyonu sürecinde ders programımızın içerisine konulmuştur.

Dönem 2 ders programının içerisinde, bahar döneminde olup toplam 8 saattir. Bu ders kapsamında Temel Tıp Bilimleri Devresinde olan öğrencilerimiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizin farklı birimlerinde gözlemci olarak yer alırlar.

EKİP ve TIPTA EKİP NEDİR?

"Ekip" ortak bir amaç doğrultusunda uzmanlıklarını birbirleriyle paylaşmak üzere bir araya gelmiş olan, her biri farklı bilgi ve beceriye sahip üyelerin oluşturduğu grup olarak tanımlanmaktadır. 

"Tıpta Ekip"  ise ortak amacı sağlık kuruluşuna başvuran bir bireye en kapsamlı ve kaliteli sağlık bakımının verilmesinde değişik sağlık mesleklerinden üyelerin bir araya geldikleri, her birinin kendi görev tanımlarını bildikleri ve bu tanımlar doğrultusunda görevlerini yerine getirdikleri, bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaştıkları, karar alırken birbirlerinden fikir aldıkları bir birlikteliktir.

"Tıpta Ekip" kavramını yerinde kullanabilmek için, ekip olmak için gerekli şartların sağlanmış olması gerekir. Bunlardan ilki, iki veya daha fazla kişinin ekip içerisinde yer almasıdır. İkincisi, ekip içerisindeki kişilerin birbirleriyle etkileşimde olmaları ve birbirlerine bağlı olmalarıdır. Üçüncüsü de ekip içerisindeki bireylerin amacının ortak olmasıdır.

Bu tanımlar doğrultusunda "Tıpta Ekip Çalışması" hasta tanı, tedavi ve takip süreçlerinde bilinçli bir şekilde gerçekleştirilen bir işbirliği sürecidir. Ekip içerisinde “ben” kavramı yerine “biz” kavramının olması en doğru şekilde bu süreçleri yürütmek ve hasta memnuniyetini arttırmak için önemlidir. Mesleki olarak “olgunlaşmış”  yani bilgi beceri açısından donanımları farklı olan ve farklı programlardan mezun olan bireylerin sağlık hizmeti amacında birlikte hareket etmeleri, etkin ekip çalışmasının temelini oluşturur.

Ekip içerisinde hekim, hemşire, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, laboratuvar teknisyeni, röntgen teknisyeni, acil tıp teknikeri, anestezi teknikeri, sosyal hizmet uzmanı, sekreter, temizlik personeli gibi profesyonellerden oluşan sağlık ekibindeki her bir meslek üyesinin kendine özgü fakat birbirini tamamlayıcı hizmet vermesi beklenmektedir. Bu hizmet yürütülürken aslında bu bireylerin devamlı birbirleriyle etkileşim halinde olması ve bilgi alış verişinde bulunmaları da gerekmektedir.

DERSİN AMACI NEDİR?

Hekimler,  çalışmalarını "Tıpta Ekip Çalışması" kapsamında yürütürler ve ekip içerisindeki diğer bireylerle sürekli etkileşim ve iletişim halindedirler. Bu etkileşim ve iletişim ne kadar doğru şekilde yapılırsa esas amacı hastaya doğru tanı koymak, doğru tedavi etmek, doğru izlemek ve hastayı memnun etmek olan "Ekip" de bu amacında o kadar başarılı olur.

Bu dersin ilk amacı, tıp fakültesinin klinik öncesi dönemlerinden başlayarak öğrencilerimize bir ekip üyesi olduklarının farkına varmalarını sağlamaktır.

İkinci amacı, ekibin içerisinde sadece meslektaşlarının olduğunun değil aynı zamanda hemşire, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, laboratuvar teknisyeni, röntgen teknisyeni, acil tıp teknikeri, anestezi teknikeri, sosyal hizmet uzmanı, sekreter, temizlik personeli gibi profesyonellerden oluşan farklı meslek gruplarından bireylerin de olduğunu gözlemlemelerini sağlamaktır

Üçüncü amacı ise ekip içerisindeki bireylerin birbiriyle devamlı etkileşimde olduğunu, fikir alışverişinde bulunduğunu, her bireyin görev tanımlarının farlı olmasına rağmen ancak düzgün iletişimleri sayesinde bu görevlerin zamanında ve doğru yapıldığını fark etmelerini sağlamaktır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ NELERDİR?

1-Öğrenci kendisinin koordinatörlük birimi tarafından görevlendirildiği birime sağlık hizmeti gözlemcisi olarak katılır.

2-COVID-19 pandemi süreci devam ettiğinden bulunduğu birimde el hijyenine dikkat etmesi, cerrahi maskesini takması ve mesafe kurallarına uyması gerekmektedir .

3-Bulunduğu birimde yer alan ekip içerisindeki bireylerin mesleklerini öğrenir.

4-Bu mesleklerin birbirleriyle iletişim yollarını gözlemler.

5-Her bir ders sonunda karnesini birimin sorumlusuna imzalatır.

6-Dönem sonundaki geri bildirime katılır.

ÖĞRENCİNİN BULUNDUĞU ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN BEKLENTİLER NELERDİR?

1-Anabilim Dalı Başkanı ve/veya staj sorumlusu tarafından Dekanlık aracılığıyla taraflarına gönderilen programdaki tarih ve saatleri kontrol etmek

2-Bu ders için programdaki tarih ve saatlerde anabilim dalının ilgili birimine gelecek tıp fakültemiz ikinci sınıf öğrencilerimizin isimlerini ve sayısını kendi ekibi içerisindekilerle paylaşmak

3-Kendi birimi içerisinde yapısal bir değişiklik olduysa öğrenciyi ekip gözlemini yapabileceği kendi birimi içerisinde yer alan farklı bir birime yönlendirmek

4-Öğrencinin birimde gözlemci olarak kaldığı süre bitiminde karnesini imzalayacak ekip üyesini belirlemek ve karnenin imzalanmasını sağlamak

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Yukarıdaki hedeflere ulaşan öğrencinin kurul sonundaki pratik sınav puanına 1 puan eklenir

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin