Probleme Dayalı Öğrenim

Probleme Dayalı Öğrenim

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP  FAKÜLTESİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM YÖNERGESİ


BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Komisyonunun yapısı, görevleri ve işleyiş esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – Bu yönergede geçen;

Dekanlık: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

İlgili Komisyonlar: Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Komisyonu ve PDÖ Komisyonunu,

PDÖ: Probleme Dayalı Öğrenim, Küçük gruplarla yapılan bir problem çerçevesinde temel ve klinik bilimlerin bir arada yürütülmesinin sağlandığı bir eğitim tekniğini,

ifade eder.

Senaryo: Gerçek yaşamla uyumlu sorunların yer aldığı kurgulanmış olgulardır. 

İKİNCİ KISIM

Komisyonun Oluşturulması ve Çalışma Esasları

Komisyonun Oluşturulması

MADDE 4 – Komisyon, biri Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olmak üzere en az dört öğretim üyesi ile en az bir öğrenci temsilcisinden oluşur. Komisyon başkanı ve üyelerinin atama ve görevlendirmeleri Dekan tarafından yapılır. Komisyon, kendi üyeleri arasından bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Komisyon gerektiğinde konu ile ilgili başka uzmanları da çalışmalara katılmak üzere davet edebilir.

Üyelerin Görev Süresi

MADDE 5 – Komisyon üyeleri (öğrenci temsilcileri hariç) 3 (üç) yıl için atanır. Komisyona yeni atama, Komisyon Başkanının önerisi ile Fakülte Dekanı tarafından yapılır. Görev süresi biten bir üye yeniden atanabilir. Bir takvim yılı içinde, izinsiz veya mazeretsiz olarak üst üste 3 kurul toplantısına katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine aynı yöntemle yenisi atanır. Komisyon üyeliğinin düşmesi Dekan onayının ilgiliye tebliğiyle yürürlüğe girer. Öğretim üyesinin kurul üyeliğinden çekilme isteği, Komisyon Başkanının bildirimi ve Dekan oluru ile yürürlüğe girer.

Görev ve Sorumluluk

MADDE 6 – Komisyonun görev ve sorumlulukları;

 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programlarının amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda PDÖ uygulamalarının içeriğini belirlemek ve programı oluşturmak ve geliştirmek,
 • PDÖ uygulaması planlanan her dönem için eğitim programının amaç ve hedeflerine uygun, senaryo yazım kuralları çerçevesinde senaryo yazımını sağlamak.
 • Senaryonun içeriğine göre ilgili anabilim dallarından öğretim üyelerini davet etmek, senaryo yazım grupları oluşturmak ve senaryo yazımı sırasında grupları yönlendirmek,
 • PDÖ yönlendiricileri için mümkün olduğu kadar kısa ve bilgilendirici el notlarının hazırlanmasını sağlamak,
 • Öğrenciye önerilecek olan kaynaklar listesinin hazırlanmasını sağlamak,
 • Dönem I, II ve III için hazırlanan PDÖ oturumlarının düzenli bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
 • Uygulanan PDÖ oturumlarının ölçme ve değerlendirme yöntemlerini ilgili Komisyonlarla birlikte belirlemek ve uygulamak.
 • PDÖ oturum değerlendirme sonuçlarını Ölçme Değerlendirme ve Sınav Komisyonu'na bildirmek,
 • PDÖ oturumlarının öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirim sonuçlarını değerlendirmek ve Program Değerlendirme Komisyonu'na bildirmek,
 • PDÖ oturumlarında görev almak üzere PDÖ eğiticisi yetiştirmek,
 • Her PDÖ oturumunun sonunda uygulanan senaryoları, uygulamaya katılan öğretim üyelerinin geri bildirimlerine dayanarak değerlendirmek,
 • Gelecek eğitim yılında yapılacak faaliyetler ile ilgili planlar yapmak,
 • Yıllık planları ve faaliyet raporlarını her eğitim yılı başında ve sonunda dekanlığa iletmek,
 • PDÖ konusunda kongre, seminer, eğitim toplantısı, sempozyum ve çalıştay düzenlenmesine katkıda bulunmak

Komisyonun Çalışma Şekli

MADDE 7 – PDÖ Komisyonu, her yarıyılda en az iki kez, başkanın daveti üzerine toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar. Komisyon, gerek gördüğünde tıp eğitimi ve öğretimi ile ilgili kişileri ve dönem koordinatörlerini toplantılarına çağırabilir. Çağrılan bu kişiler, görüşlerini sunabilirler ancak oylamaya katılamazlar. Komisyonun toplanabilmesi için salt çoğunluk yeterlidir. Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz, eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy sayılır. Komisyon her toplantı için tutanak düzenleyerek Dekanlığa sunar. Komisyon, her eğitim-öğretim yılı son toplantısında o eğitim-öğretim yılına ait çalışma raporlarını ve bir sonraki yıla ait planlamaları ile ilgili raporlarını hazırlar ve Dekanlık Makamına sunar.

 
ÜÇÜNCÜ KISIM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 8 – Bu Çalışma Esasları Fakülte Kurulu Kararı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 
Yürütme

MADDE 9 – Bu Yönerge hükümleri, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

 

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin