Temel Tıp Bilimleri
19 [None, <Icerik: Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Biyoistatistik Anabilim Dalı

Akademik Personel

BİYOİSTATİSTİK  (Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Füruzan KÖKTÜRK)

Dr. Öğr. Üyesi Füruzan KÖKTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çağatay BÜYÜKUYSAL

Tanıtım: Anabilim Dalı Prof. Dr. Vildan Sümbüloğlu Başkan-lığında 2003 yılında kurulmuştur. Üniversitemizde sağlık alanında yürütülen bilimsel araştırmalara ve tezlere danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Eğitim: Fakültemizde 1. sınıf öğrencilerine biyoistatistik genel konuları (34 saat), sağlık alanına özel konular (14 saat) ve sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri (14 saat); 3. sınıf öğrencilerine sağlık enformasyon sistemleri (2 saat), hastalıkların uluslararası sınıflan-dırılması ve ölüm nedenlerini yazım kuralları (2 saat), araştırma türleri, klinik deneyler ve etik kurallar (3 saat) anlatılmaktadır.

Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 4. sınıf ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencilerine Biyoistatistik, Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencilerine Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri dersi verilmektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesi altında 2006 yılından beri doktora programı verilmektedir. 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde biri tez aşamasında olmak üzere 2 öğrenci doktora programına devam etmektedir.

Özniyetimiz (Vizyonumuz):

Güncel bilgi ve çağdaş teknolojiyi kullanan, araştırmalarla evrensel bilime katkıda bulunan, uluslararası standartta eğitim veren bir Anabilim Dalı olmak ve Fakültemizin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önde gelen fakülteler arasında yer almasına katkıda bulunmaktır.

Temel Değerlerimiz:

 • Bilimsel doğruluk ve etik kurallara bağlılık
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik
 • Takım olma bilinci ve katılımcılık
 • Çağdaşlık ve evrensellik
 • Şeffaflık

Özgörevimiz (Misyonumuz):

 • Tıp Fakültesi başta olmak üzere Üniversitemizin çeşitli fakülte ve yüksek okullarında öğrenim gören öğrencilere biyoistatistiğin sağlık alanın-daki rolünü kavratmak, yöntem ve yaklaşımları ezbere dayanmadan öğrenmelerini sağlamak,
 • Gelişmelere ve yeniliklere açık, analiz yeteneği gelişmiş, ekip çalışmasının önemini kavramış, etik bilince sahip, araştırmacı öğrenciler yetiş-tirilmesine katkıda bulunmak,
 • Mezuniyet sonrası öğrencilerimizin uluslararası nitelikte yetişmesini sağlamak,
 • Dünya sağlık ve istatistik literatürüne katkıda bulunacak çalışmalar yapmak veya çalışmalara destek olmak,
 • Bilimsellik ve etik ilkelerden ödün vermeden tıp alanındaki araştırmaların planlanması, yürütül-mesi ve sonuçlandırılmasına katkıda bulunmak, bu konuda eğitim vermek,
 • Üniversitemizin ve Fakültemizin diğer bölüm-leriyle ortak çalışmalar ve projelerde yer almak.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı (Doktora) Dersleri:

Zorunlu Dersler

Biyoistatistik

Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Örnekleme

Deney Planlaması

Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler

Çok Değişkenli Analizler

Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler

Hastane Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Çoklu Regresyon Analizi

Hız, Oran ve Risk Analizleri

Yaşam Analizi

Lojistik Regresyon

İstatistiksel Paket Programlar İle Veri Analizi

İstatistiksel Paket Programlar İle İleri Analizler

Biyolojide Bazı Matematik Modeller

Epidemiyoloji

Seminer

Doktora Uzmanlık Alanı

Doktora Tez Çalışması

Lisansı Sağlık Olmayanların Alması Zorunlu Dersler

Sağlık Bilgisi

Hastalıklar Bilgisi

Tıbbi Terminoloji

Lisansı İstatistik Olmayanların Alması Zorunlu Dersler

Olasılık Kuramı

Matrisler Kuramı

Matematiksel İstatistik

Seçmeli Dersler

Sağlık Enformasyon Sistemleri

Klinik Biyoistatistik

Zaman Serileri Analizi

Biyolojide İleri Matematik Modeller

Harmonik Analiz I

Harmonik Analiz II

Temel Biyoistatistik

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin