Temel Tıp Bilimleri
24 [None, <Icerik: Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji AD Akademik Personeli

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Canan KÜLAH)

Prof.Dr. Füsun CÖMERT
Prof.Dr. Canan KÜLAH

Tanıtım

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2000-2001 öğretim yılında eğitim hizmetine başlamıştır.  Klinik Mikrobiyoloji laboratuvar hizmetleri ise 23.10.2000 tarihinden bu yana verilmektedir.

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, kuruluşunu takiben öncelikli olarak çalışmalarını BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nın kurulması, organizasyonu ve tanısal test ve sistemlerin etkin ve güvenilir hale getirilmesi üzerinde odaklamıştır. Bu çerçevede, mikrobiyolojik, serolojik, moleküler biyolojik ve hematolojik tanı testleri kurulmuş, standardize edilmiş ve istikrarlı şekilde çalışır hale getirilmiştir.

Anabilim Dalının amacı hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern laboratuvar becerileri kazandırmaktır. Bu amaçla lisans, tıpta uzmanlık eğitimi ve yüksek lisans eğitim programlarını yürütülmektedir. Diğer yandan BEU Uygulama ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı teknik personeline düzenli hizmet içi eğitimi uygulanmaktadır. Anabilim Dalı öğretim üyelerimiz Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde sorumluluk almaktadır. Ayrıca Hastane Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Yetiştirme Programında eğitici olarak bulunmaktadırlar.

Eğitim

BEÜ Tıp Fakültesi lisans eğitim programları çerçevesinde 1ve 3. sınıf öğrencilerine Tıbbi Mikrobiyoloji eğitimi sağlanmaktadır. Bunun yanında Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümünün klinik laboratuvar uygulamaları dersleri bölümümüzce yürütülmektedir.

Tıpta Uzmanlık eğitim süresi dört yıldır. Araştırma görevlileri eğitimin ilk 16 ayını Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve bağlı birimlerinde geçirmektedirler. Bu süre sonunda altı ay Enfeksiyon Hastalıkları, bir ay Tıbbi Biyokimya, bir ay Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve bir ay Halk Sağlığı Anabilim Dallarında rotasyon asistanı olarak çalışırlar. Son iki yılda ise rutin laboratuvar ve bilimsel araştırma çalışmalarına katılır ve uzmanlık tez çalışmasını yaparlar. Tüm uzmanlık eğitimi boyunca araştırma görevlileri belirli teorik dersler almak ve bunlarda başarılı olmak zorundadır. Ayrıca tüm Tıp Fakültesi pratik lisans derslerinin hazırlanma ve sunumunda görev alırlar. Araştırma görevlileri tüm eğitim boyunca hafta sonu kültür takip nöbetleri tutmaktadırlar.

Akademik yıl içerisinde salı ve perşembe günleri eğitim günü olarak düzenlenmiş olup haftalık olgu tartışma toplantısı, seminer ve makale saatleri gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılara tüm araştırma görevlileri ve yüksek lisans öğrencileri katılmaktadır.

Vizyonumuz

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Temel Değerlerimiz

Bilimsellik, çağdaşlık ve evrensellik

Toplum yararını gözetmek

Bilimsel ve akademik etik ilkelerine bağlılık

Katılımcılık ve paylaşımcılık

Araştırıcılık ve yenilikçilik

Misyonumuz

Çağdaş, donanımlı, yeniliklere açık, tıp etiğini benimseyen, çevreye duyarlı, takım çalışmasına yatkın, yaratıcı ve iletişim becerisine sahip, üstün nitelikli hekim, uzman ve araştırmacılar yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar ve projeler yürütmek ve toplumun yararına bilgi ve hizmet sunmaktır.

Eğitim Amaçlarımız

Gelişme ve yenilikleri izleyebilen ve uygulayabilen; bilgi teknolojilerini kullanabilen; yetki ve sorumluluk alabilecek nitelikte; tıbbi etik ilkelerini bilen ve uyan; laboratuvar güvenliği, çevre koruma konularında duyarlı ve yetkin; karşılaştığı problemlerini tanımlama ve çözümleme becerisine sahip; iletişim yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın; sosyal ve kültürel konularda bilgili olan; iyi nitelikli hekim, mikrobiyoloji uzmanı, bilim insanı ve laboratuvar personeli yetiştirmektir.

İdari Personel

Uygulama ve Araştırma Merkezi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında 13 laboratuvar teknisyeni, iki sekreter ve bir temizlik personeli görev yapmaktadır.

Altyapı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi derslerini sınıf amfilerinde ve multidisiplin laboratuvarlarında vermektedir. Binada bölüme ait bir adet öğretim üyesi odası ve Temel Bilimler araştırma görevlilerinin ortak kullanımına sunulmuş bir asistan doktor odası bulunmaktadır.

Tıbbi Mikrobiyoloji tanı ve araştırma laboratuvar hizmetleri, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda sürdürülmektedir.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı; Bakteriyoloji, Parazitoloji ve Mikoloji Laboratuvarı, Seroloji Laboratuvarı, Mikobakteriyoloji Laboratuvarı, Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı, IFA Laboratuvarı, depo, besiyeri hazırlama odası, dekontaminasyon-sterilizasyon odası, personel dinlenme odası, toplantı odası ve öğretim üyesi odaları olmak üzere bağımsız birimlerden oluşmaktadır. Ayrıca BEÜ Acil Ünitesinde hizmet vermekte olan bir Acil Mikrobiyoloji Laboratuvarı bulunmaktadır.

Başlıca Araştırma Konuları

Hastane infeksiyonları ve moleküler epidemiyolojisi

Antibakteriyel direnç mekanizmaları

Bakteriyel virülans, polimer adezyon ve biyofilm çalışmaları

Moleküler tanı yöntemleri

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dersleri

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı Dersleri

Genel Bakteriyoloji

Genel Viroloji

Genel Parazitoloji

Genel Mikoloji

Temel İmmünoloji I

Temel İmmünoloji II

Klinik Mikrobiyoloji Yöntemleri

Serolojik Tanı Yöntemleri

Klinik Mikrobiyolojide İleri Tanı Yöntemleri

Antimikrobikler ve Mikroorganizmalar

Tıp Fakültesi Dönem 1 Dersleri

HÜCRE BİLİMLERİ IV DERS KURULU

Mikrop Dünyası ve Mikroorganizmaların Sınıflandırılması

Bakteri Hücresi Genel Yapısı

Bakterilerin üretilmesi

Bakteri metabolizması

Bakteri genetiği

Fungusların morfolojik yapıları ve genetiği

İnsan sağlığında önemli olan mantarlar

Riketsiya, klamidya ve mikoplazmaların genel özellikleri

Protozoa ve helmintlerin genel özellikleri

Virusların genel özellikleri

Virusların morfolojik ve kimyasal yapıları

Virus konak ilişkisi

İnsan sağlığında önemli olan viruslar

Bakteriyofajlar

Mikroorganizmaların konağa giriş ve bulaş yolları, konak parazit ilişkileri

Normal mikrop florası

Mikroorganizmalarda virulans ve patojenite faktörleri, ekzotoksinler ve endotoksinler

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon prensipleri

Bakteri Morfolojisi ve boyama yöntemleri

Besiyerleri ve ekim yöntemleri

Funguslar

Protozoa ve Helmintler

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon

Tıp Fakültesi Dönem 3 Dersleri

HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ III:  İNFEKSİYON DERS KURULU

Mikrobiyolojide Örnek Alma, Laboratuvara Gönderme ve Sonuçların Değerlendirilmesi

Tıbbi Virolojiye Giriş ve Temel Prensipler

Stafilokokların Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları

Herpes Grubu Virüsler ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları

Streptokok ve Enterokoklar

Adenovirüsler, Pox Grubu Virüsler ve Oluşturdukları Hastalıklar

Brucella

Francisella

Anaerobik Mikroorganizmalar

Non-Fermentatif Bakteriler

HIV Virüsünün Genel Özellikleri ve Tanı Yöntemleri

Gram Pozitif Aerob Sporlu Bakteriler

Gram Pozitif Sporsuz Bakteriler

Onkojenik Virüsler

Virüs Hastalıklarında Tanı Yöntemleri ve Sonuçların Değerlendirilmesi

Kan Parazitleri, Malaria

Fırsatçı Parazitler

Artropodlar

Toksoplazma

Virüs Hastalıklarında Tanı Yöntemleri ve Sonuçların Değerlendirilmesi

Subkütan Mikozlar

Gerçek Sistemik Mikozlar

Fırsatçı Mikozlar

Dermatofitler

Gram Pozitif Koklar ve Difteri Basilinin Mikrobiyolojik İncelenmesi

Anaerobik Bakterilerin Mikrobiyolojik İncelenmesi

Dermatofitler ve Fırsatçı Mikozlarda Sıklıkla Etken Olan Mantarlar

Virüs Hastalıklarında Tanı Yöntemleri

Antibiyotik Duyarlılık Testleri

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM DERS KURULU

Gram Negatif Enterik Bakteriler

Vibrio, Campylobacter ve Helicobacter

Barsak Protozoonları

Viral gastroenteritler

Salmonella, Shigella ve Yersinia

Pikornavirüsler ve Hastalık Oluşturma Mekanizmaları

Hepatit Virüsleri

Sestodlar

Nematodlar

Trematodlar

Enterik Bakterilerin Mikrobiyolojik  İncelenmesi

Parazitler

DOLAŞIM- SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU

Pnömokok

Legionella

Haemophilus ve Bordetella pertusis

Mikoplasma

Mikobakteriler-Lepra

Solunum Sistemi Virus İnfeksiyonları ve Influenza

Riketsiyalar

Hastane İnfeksiyonlarına Neden Olan Etkenler

Mikobakterilerin Mikrobiyolojik İncelenmesi

Serolojik Tanı Yöntemleri

ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU

Üreoplasma

Neisseria gonorrhoeae

Klamidyalar

Spiral Bakteriler

Ürogenital sistem protozoonları

Konjenital enfeksiyon yapan etkenler

İnsan Papilloma virüsü

NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU

Neisseria meningitidis

Rhabdovirüsler ve kuduz

Prionlar

ArbovirüslerBilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin