Temel Tıp Bilimleri
23 [None, <Icerik: Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
İmmünoloji Anabilim Dalı

Akademik Personel

İMMUNOLOJİ  (Anabilim Dalı Başkanı : Doç.Dr. İshak Özel TEKİN)

Doç.Dr. İshak Özel TEKİN
Doç.Dr. Mehmet ARASLI

Tanıtım: Latince Immunitas sözcüğünden köken alan ve bağışıklık sistemini inceleyen bilim olarak tanımlanan Ġmmünoloji dünya biliminin en hızlı geliĢen bilim alanlarından biridir. Ġmmünoloji, hastalık ve sağlıkta organizmanın bağıĢıklık sistemi olarak bilinen immün sistemini inceler. Temel olarak bu sistemin yapısı, iĢleyiĢi ve diğer sistemlerle iliĢkisini incelerken, hastalıkların immünolojik temeli ve immün sistemin baĢlıca hastalıkları da kapsamı içindedir. Ġmmün sistem elemanlarının özgül rolleri ve immünologların teknoloji ile yakın iliĢkisi, hastalıkların tanısında ve hatta tedavisinde immünolojik yöntemlerin kullanılmasını sağlamıĢtır.

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ġmmünoloji Anabilim Dalı Türkiye’nin üç Ġmmunoloji Anabilim Dalı’ndan ikincisi olarak 2000 yılında kurulmuĢtur. 2001 yılında tek öğretim üyesi ile akademik yaĢama baĢlamıĢtır. Temel Tıp Bilimleri içinde yer alan Ġmmünoloji Anabilim Dalı 2006 yılından beri iki öğretim üyesi ile çalıĢmalarını yürütmektedir.

Eğitim: Tıp fakültesi öğrencileri ikinci ve üçüncü yıllarda Ġmmünoloji eğitimi almaktadır. Dönem II’ de 39 saat; Dönem III’ de ise 28 saat immünoloji ders verilmektedir. 2011-2012 Eğitim –Öğretim dönemi için Tıp fakültesi 1. Sınıflarda 11 saat immünoloji dersi verilmesi önerilmiĢtir. Birinci yıl immünolojiye giriĢ, 2. Yıl immün sistemin yapı ve iĢlevleri, 3. Yıl immün sistem hastalıkları, hastalıklarda immün sistem değiĢiklikleri ile iliĢkili konular iĢlenmektedir.

Vizyon: Güncel bilgi ve çağdaĢ teknolojiyi kullanan, uluslararası standartta eğitim veren ve evrensel bilime katkıda bulunan bir anabilim dalı olmak.

Temel Değerler:  Bilimsel doğruluk ve etik kurallara bağlılık

 Yaratıcılık

 Hekimlik temel değerlerini gözetmek

 Teknolojik geliĢmeleri izlemek ve uygulamak

 ÇağdaĢlık ve evrensellik

 Misyon:

Öğrencilerin immün sistem yapı ve iĢlevlerini ve hastalıklarla iliĢkisini kavramalarına yardımcı olmak. Diğer tıp disiplinleri ve tıp dıĢı fen bilimleri ile ortak çalıĢmalar yaparak ülkemiz bilimsel düzeyinin artmasına katkıda bulunmak.

Teknik Personel

Nergis SEVİNÇ

Pınar KÜÇÜKPOLAT

Gonca EROĞLU

Seda ALKAN

Sevilay KERTĠġ

Fiziksel Altyapı ve Donanım: İmmünoloji Anabilim Dalı’nın kullanımına ait Rutin Ġmmünoloji laboratuarında invitro alerji testleri, serum proteinleri, otoantikor testleri, doku tiplendirilmesi için moleküler testler ve Flow Sitometri testleri yapılmaktadır. Anabilim dalımız, hücre kültürü olanaklarına sahiptir.

Başlıca Araştırma Alanları:

 Flow sitometri ile fenotipik çalıĢmalar

 Dokuda hücre döngüsü ve ploidi çalıĢmaları

 CBA (Cytometrik Bead Array):Çoklu sitokin çalıĢmaları

 Oksidatif stres ve immün sistem

 Hücre yüzey etkileĢimleri

Lisans Programı

Tıp Fakültesi Dönem I

 “Mikrop Avcıları”: Ġmmünolojinin doğuĢu

 Ġmmün Sisteme GiriĢ

 Kendini Tanıma

 “6. Kromozomun Kısa Kolu”: MHC molekülleri

 “Antijen, Antikor Kavramları

 Fagositoz

 Ġmmunoloji Laboratuvarı Teknikleri

 Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry)

Tıp Fakültesi Dönem II

 Ġmmun Sistem Hücreleri

 Primer ve Sekonder Lenfoid Organlar

 Ġmmünoglobülinler

 MHC-Doku Uyumu Antijenleri

 T- Hücre Reseptörü

 Ġmmunglobulin ve T hücre Reseptör ÇeĢitliliği

 B Hücre GeliĢimi

 T Hücre GeliĢimi

 Sitokinler

 Kemokinler

 Toll-benzeri Reseptörler

 Adezyon molekülleri

 Antijen iĢlenmesi

 Antijen sunumu

 Kompleman Sistemi

 Hücresel Ġmmün Yanıt

 Hümoral immün yanıt

 Ġnflamasyon

 Ġmmünolojik Tolerans

 Ġmmün Yanıtın Regülasyonu

 Ġmmün Sistemin Diğer Sistemlerle ĠliĢkileri

Tıp Fakültesi Dönem III

 •  Tip I aşırı duyarlık reaksiyonları
 •  Tip II aşırı duyarlık reaksiyonları
 •  Tip III aşırı duyarlık reaksiyonları
 •  Tip IV aşırı duyarlık reaksiyonları
 •  Otoimmün Hastalıklar
 •  Otoimmün Hastalık Tanısında Ġmmünoloji Laboratuvarı
 •  Tümör Ġmmünolojisi
 •  Transplantasyon Ġmmünolojisi
 •  Akut Lösemilerin Flow Sitometrik Analizi
 •  Kronik Lösemi ve Lenfomaların Flow Sitometrik Analizi
 •  Primer Ġmmün Yetmezlikler
 •  Bakteriyel Patojenlere KarĢı Ġmmün Yanıt
 •  Tüberküloz Ġmmünolojisi
 •  Viral Patojenlere KarĢı Ġmmün Yanıt
 •  HIV Ġmmünolojisi ve AIDS
 •  AĢılama
 •  Fungal ve Paraziter Patojenlere Ġmmün Yanıt
 •  Sıtma Ġmmünolojisi
 •  Fagositer Hücreler ve Hastalıkları
 • Ġnflamatuvar Barsak Hastalıkları Ġmmünolojisi
 • Otoimmün Tiroid Hastalıkları Ġmmünolojisi
 •  Gebelik Ġmmünolojisi
 •  Ġmmünolojik Ġnfertilite

 

İletişim Bilgileri

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ġmmünoloji Anabilim Dalı

67600, Kozlu, Esenköy, ZONGULDAK

Tel: (372) 261 21 07

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin