Öğretim Üyeleri

Yasa ve Yönetmelikler

 
T.C. ANAYASASI’NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ
 
 
Yükseköğretim Kanunu (2547)
 
Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809)
 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun
 
Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)
 
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746)
 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483)
 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691)
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun (278)
 
Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun (2923)
 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun(5978)
 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6225)
 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6353)
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6307)
 
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (124)
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükümünde Kararname
Adalet Bakanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerinde Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
 
 
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
 
Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar
 
Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar
 
2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar
 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
 
6 Mayıs 2012 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararları
 
23 Haziran 2012 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararları
 
 
Tıpta Uzmanlık Tüzüğü (Mülga)
 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk – Kazak Üniversitesi Tüzüğü
 
Manas Kırgızistan – Türkiye Üniversitesi Tüzüğü
 
A. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
 
Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
 
Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği (Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik)
 
Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik
 
Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
 
 
B. ÜNİVERSİTELERARASI KURUL
 
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 
Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik
 
Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkındaki Yönetmelik
 
Üniversitelerarası Kurul’un ve Kurul’a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliği
 
Doçentlik Sınav Yönetmeliği
 
 
C. AKADEMİK TEŞKİLAT VE ÖĞRETİM ELEMANLARI
 
2809 Sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesinin 2. Fıkrası Gereğince Öğretim Üyeliğine Yükseltilecek Sanat Dalları Öğretmenleri Hakkında Yönetmelik
 
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 
Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik
 
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği
 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
 
Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
 
Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği
 
 
D. EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER
 
Açık Yükseköğretim Yönetmeliği
 
Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
 
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 
Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik
 
Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği
 
Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmelik
 
Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği
 
Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği
 
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği
 
Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar İle Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 
Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
 
Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
 
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 
Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
 
E. DİĞER İLGİLİ YÖNETMELİKLER
 
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerive Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği
 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 
Üniversiteler Yayın Yönetmeliği
 
Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik
 
Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
 
 
Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
 
 
Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar
 
 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 2984 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici Madde Hükümlerinin Uygulama Esaslarını Belirten Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
 
2809 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinin 2. Fıkrası Gereğince Öğretim Üyeliğine Yükseltilecek Sanat Dalları Öğretmenleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
 
Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 2. Maddesine Göre Konservatuvarlardan Üniversitelere Geçen Sözleşmeli Öğretim Elemanları İle İlgili Yönetmelik
 
Enformatik Millî Komitesi Yönetmeliği
 
Özel Statülü Üniversiteler Üst Yönetim Kurullarının Görev ve Yetkilerine İlişkin Yönetmelik
 
Stratejik Araştırma ve Etüdler Millî Komitesi Yönetmeliği
 
Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi Yönetmeliği
 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kuruluş İşleyiş ve Görev Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 
Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin