Dahili Tıp Bilimleri
54 [None, <Icerik: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Kardiyoloji Anabilim Dalı

Akademik Personel

KARDİYOLOJİ ( Anabilim Dalı Başkanı : Doç.Dr. Ferit AKGÜL)

Doç.Dr. Ferit AKGÜL
Dr. Öğr. Üyesi Belma KALAYCI
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SOMUNCU
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ozan ÇAKIR

Tanıtım: Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bülent Ecevit  Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2000 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar amacı hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve invaziv girişim becerilerini kazandırmak olmuştur. Klinik çalışmalar yanında deneysel çalışmalar da planlanmıştır. İlk kurulumunda kısıtlı öğretim üyesi ve kısıtlı imkanlarla hizmet veren bölümümüz 2011 yılı itibarıyle 5 öğretim üyesi, 3 asistan, 22 yatak kapasitesi, koroner anjiyografi ünitesi ve diğer kardiyoloji laboratuvarları ile yüksek kaliteli hizmet veren bir departman haline gelmiştir.

Eğitim: Kardiyoloji uzmanlık eğitimi toplamda 4 yıldır. Araştırma görevlileri 3 aylık rotasyonlarla tüm ünitelerde çalışmaktadır. Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Öncelikle hasta takibi ile başlayan süreç, kliniğimizde uygulanan tüm işlemleri eksiksiz yerine getirecek şekilde aşamalı olarak sürmektedir. Bu sorumluluk son yılda bir kardiyoloji servisini yönetecek düzeye kadar ulaşmaktadır. Eğitim süresi içerisinde 6 ay süre ile İç Hastalıkları AD’da rotasyon gerçekleştirilmektedir. Asistanlar ilk 3 ay gün aşırı olmak üzere giderek azalan sıklıkta nöbet tutmaktadır. Asistanlar dış servis ve acil polikliniği konsültasyonları ve koroner bakım ünitesindeki hastaların takibinde aktif olarak görev almaktadır. Akademik yıl içerisinde Perşembe günleri eğitim günü olarak düzenlenmiş olup haftalık makale ve seminer saatleri gerçekleştirilmektedir. Serviste hasta başı vizitlerde kardiyolojinin temel konuları hakkında interaktif eğitim verilmektedir. Koroner anjiyografi, transözofageal ekokardiyografi gibi girişimsel işlemler öğretim elemanları eşliğinde yapılmaktadır. Bununla birlikte bilimsel çalışmalara katılım ve akademik yazı yazma gibi akademik konularda asistanlara eğitim verilmektedir. Eğitim süresinin ortasında akademik tez konusu belirlenmekte, asistanlar akademik çalışma yapma ve tez yazımı konusunda teorik ve pratik eğitim almaktadırlar. Her sabah kardiyovasküler cerrahi bölümü ile birlikte konsey düzenlenerek hastaların operasyon kararları birlikte verilmektedir.

Özniyetimiz (vizyonumuz): Kardiyoloji alanında ulusal ve uluslarası düzeyde eğitimin verildiği, akademik araştırmaların yürütüldüğü, tanınan ve tercih edilen bölüm olmak.

Özgörevimiz (misyonumuz): Kardiyoloji alanında çağdaş ve güncel bilgiler ışığında bilgili öğrenciler, donanımlı uzmanlar yetiştirmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde akademik araştırmaların yürütülmesi. Hasta haklarını da gözeterek kardiyoloji alanında güncel tüm invaziv-noninvaziv işlemlerin başarı ile uygulanarak toplumun yararına sunmak.

Altyapı-kapasite: Hastanemizde Kardiyoloji Anabilim Dalının kullanımına ait 8 koroner yoğun bakım ve 14 adet servis yatak kapasitesi bulunmaktadır. Kliniğimizde modern tıbbın gerektirdiği tüm teknik donanımları aracılığı ile her türlü kardiyak acil girişim, yaşamsal destek (mekanik ventilasyon) gerçekleştirilmektedir. Hastalar KYB ünitesinde telemetri ile izlenip, istendiğinde skopi ya da yatakbaşı olarak her türlü kateterizasyon, intraaortik balon pompası, geçici kalp pili, transözefageal ekokardiyografi uygulanabilmektedir. Anjiografi ünitesinde tüm hemodinamik ölçümlerle, koroner ve periferik anjiografi tetkikleri yanında, sağ kalp kateterizasyonu, balon anjioplasti-stent, mitral balon valvuloplasti, kalıcı kalp pili uygulamaları yapılabilmektedir. Ayaktan hastalara yönelik 2 adet egzersiz stres testi,1’i koroner yoğun bakımda bulunmak üzere 3 adet ekokardiyografi cihazı bulunmaktadır. Ekokardiyografi cihazının transözofageal ekokardiyografi ve dobutamin stres ekokardiyografi özelliği bulunmaktadır. Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra egzersiz stres testi, 24 saatlik tansiyon ve ritm monitorizasyonu, transtorasik ekokardiyografi, kontrast ekokardiyografi, dobutamin stres ekokardiyografi ve transözofageal ekokardiyografi işlemleri uygulanmaktadır. 2010 yılında polikliniğimizde 19211 hastaya hizmet verilmiş, 8018 ekokardiyografi işlemi, 47 kontrast ekokardiyografi işlemi, 68 transözofageal ekokardiyografi, 2031 egzersiz stres testi, 2561 koroner anjiyografik işlem, 33 kalıcı pil implantasyonu yapılmıştır.

Çalışma konuları

Anjiografi, perkütan koroner girişim-stent, geçici-kalıcı kalp pili yerleştirilmesi, IABP, transözefageal ekakardiyografi, dobutamin stres ekokardiyografisi.

Tıp öğrencisi eğitimi

Dönem III’te 17 saat teorik, 4 saat pratik dersi, Dönem IV’te ise 25 saat teorik, 24 saat de uygulama şeklinde Türkçe kardiyoloji dönem dersi verilmektedir. Bunun yanında öğrencilerin hasta başı vizitlerine katılımı sağlanmakta, hasta izlemleri şeklinde klinik uygulama eğitimleri verilmektedir.

Tıp öğrenimi sırasında verilen dersler

Teorik dersler

1. Sistemik arteryel hipertansiyon
2. Aterosklerotik risk faktörleri ve metabolik sendrom
3. Koroner arter hastalığı-kronik iskemik kalp hastalığı
4. Akut koroner sendromlar
5. Kardiyomiyopatiler
6. Senkop-presenkop-ani kardiyak ölüm
ve kardiyopulmoner resisütasyon
7. Noninvaziv-invaziv kardiyolojik tanı yöntemleri
8. Pulmoner HT-kronik cor pulmonalepulmoner embolizm
9. Kalp kapak hastalıkları
10. İnfektif endokardit
11. Perikard hastalıkları
12. Kalp yetersizliği
13. Kalp tümörleri
14. Gebelik ve kalp
15. Kalp hastalarında kalp dışı cerrahi
16. Kardiyak ritm ileti bozuklukları
17. Kalp pilleri
18. Aort hastalıkları
19. Erişkinde konjenital kalp hastalıkları
20. Elektrokardiyografi
21. Kardiyak aciller
22. Girişimsel kardiyoloji, koroner anjiyografi, PTCA
23. Semptomatoloji ve anamnez alınması
24. KVS muayenesi

Pratik dersler
1. Göğüs ağrılı hastaya yaklaşım
2. Nefes darlığı ile gelen hastaya yaklaşım
3. EKG çekilmesi ve okunması
4. EKG prensipleri ve örnekleri
5. Periferik arter ve ven muayenesi
6. Teleradyogram değerlendirilmesi
ve değişik kalp hastalıklarında radyoloji
7. Kardiyoversiyon ve defibrilasyon uygulanması
8. Kardiyojenik şoktaki hastanın izlenmesi
9. Perikardiyosentez endikasyonları ve uygulanması
10. Normal ve patolojik kalp sesleri-(simülatör eşliğinde)
11. Hemodinamik inceleme

Bölümümüze daha önce hizmet etmiş öğretim üyelerimiz
Prof. Dr. Mehmet Bilge (2002-2003)
Prof. Dr. Metin Gürsüer (2001-2006)
Yrd. Doç. Dr. Ali Özeren (2000-2003)
Prof. Dr. Nesligül Yıldırım (2006-2010)
Yrd Doç Dr Hakan Göçer (2005)
Prof. Dr. Sait Mesut DOĞAN (2005-2012)

Bülent Ecevit  Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü 67600,
Zonguldak/TÜRKiYE
Tel: (372)2612162, Fax: (372)2610155

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin