Dahili Tıp Bilimleri
51 [None, <Icerik: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Akademik Personel

HALK SAĞLIĞI (Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU)

Prof.Dr. Mehmet Ali KURÇER
Prof.Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan AÇIKGÖZ

Halk Sağlığı Anabilim Dalı 27/09/2001 tarihinde Yrd.Doç.Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU’nun göreve başlamasıyla kurulmuştur. Anabilim Dalımızın kuruluşunu takip eden süreçte 18/07/2003 tarihinde Yrd.Doç.Dr. Sibel Kıran (01/11/2013 tarihinde Anabilim Dalımızdaki görevinden ayrılmıştır), 05/07/2007 tarihinde Doç.Dr. Mehmet Ali KURÇER, 19/10/2012 tarihinde aynı zamanda Anabilim Dalımızın ilk uzmanlık öğrencisi olan Yrd. Doç. Dr. Bilgehan AÇIKGÖZ göreve başlamıştır.

Bülent Ecevit Üniversitesi İbn-i Sina Sağlık Kampüsünde yer alan Tıp Fakültesi’nde üç adet öğretim üyesi ofisi, bir adet araştırma görevlileri ofisi ve Prof.Dr. Nusret Fişek Derslliği ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Anabilim Dalımız Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği ile de sağlık hizmetleri üretimine katkı sağlamaktadır.

 

Özniyetimiz (Vizyonumuz):

Sağlıkla ilgili süreçlerde biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel etmenleri bütüncül bir yaklaşımla değerlendiren, hekimlik kimliği ve bilinci gelişmiş, hekimlik uygulamaları kanıta dayalı bir biçimde gerçekleştiren, bireysel ve mesleki sorumluluk ve haklarının farkında, ulusal ve uluslar arası sağlık politikalarını ve sağlıkla ilgili yönetsel süreçleri bireyin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesini önceleyerek değerlendiren ve gelişime zorlayan nitelikli hekimler yetiştirmek; Halk Sağlığı disiplinin temel ilke ve yaklaşımları ile toplumun sağlık sorunlarının tanımlanmasına ve çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar gerçekleştirmektir.

 

Temel Değerlerimiz:

Çağdaş ve evrensel bilimsel ve akademik ilkelere bağlılık, toplum temelli tıp yaklaşımı ile toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine öncelik verilmesi.

 

Anabilim Dalı Başkanlarımız:

02/10/2001-01/10/2004: Yrd.Doç.Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu

02/10/2004-03/09/2007: Yrd.Doç.Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu

04/09/2007-03/09/2010: Doç.Dr. Mehmet Ali Kurçer

04/09/2010-03/09/2013: Doç.Dr. Mehmet Ali Kurçer

04/09/2013-30/10/2013: Prof.Dr. Mehmet Ali Kurçer (Vekaleten)

31/10/2013-30/10/2016: Prof.Dr. Mehmet Ali Kurçer

31/10/2016-Halen: Prof.Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu

 

Anabilim Dalımızda Görev Yapan Akademik Personel:

Prof.Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu

Prof.Dr. Mehmet Ali Kurçer

Yrd.Doç.Dr. Bilgehan Açıkgöz

Arş.Gör.Dr. Nehir Yüksel

Arş.Gör.Dr. Esra Koç

Arş.Gör.Dr. Tuğça Er

Arş.Gör.Dr. Hami Keskin

Arş.Gör.Dr. Işıl Zorlu

Arş.Gör.Dr. Ayşegül Ekemen

Arş.Gör.Dr. Zeynep Özkan

 

Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı:

Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı kapsamında Dönem-1, Dönem-3 ve Dönem-6’da hekim adaylarına Halk Sağlığı eğitimi sunmaktadır. Halk Sağlığı eğitimi Dönem-1 ve Dönem-3 programlarında teorik içerikle yer alırken Dönem-6 programında uygulama ağırlıklı olarak yürütülmektedir.

Dönem-1 Halk Sağlığı eğitimi: Dönem-1 programının ilk ders kurulunda yer alan Halk Sağlığı dersleri 2005-2006 döneminde 10 saat olarak başlamış, 2011-2012 döneminde 16 saate, 2014-2015 döneminde ise 18 saate yükselmiştir.

Dönem-3 Halk Sağlığı eğitimi: Fakültemizin kuruluş aşamasında Dönem-3’de farklı ders kurullarında toplam 94 saat olarak planlanan ve yürütülen Halk Sağlığı dersleri, Anabilim Dalımızın Mayıs-2007’de yaptığı öneri doğrultusunda tek bir ders kurulunda toplanmış ve 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılından başlayarak Dönem-3’ün 9. ders kurulu Halk Sağlığı Ders Kurulu olarak tanımlanmıştır. Dönem-3 Halk Sağlığı Ders Kurulunda yer alan Halk Sağlığı dersleri 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 dönemlerinde 90 saat, 2010-2011 döneminde 88 saat, 2011-2012 döneminde 85 saat, 2012-2013 ve 2013-2014 dönemlerinde 99 saat, 2014-2015 ve 2015-2016 dönemlerinde 102 saat, 2016-2017 döneminde 99 saat olarak gerçekleştirilmiştir. Fakültemizin 2017-2018 dönemi programında Dönem-3 Halk Sağlığı Ders Kurulunda 99 saat Halk Sağlığı dersi bulunmaktadır.

Dönem-3 programının Enfeksiyon Ders Kurulunda 2010-2011 döneminden itibaren yer almaya başlayan Halk Sağlığı dersleri 2010-2011 ve 2011-2012 dönemlerinde 16 saat olarak gerçekleştirilmiştir ve 2012-2013 döneminden itibaren de 14 saat olarak sürdürülmektedir. Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı kapsamında 2017-2018 döneminden itibaren başlatılan Halk Sağlığı Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları dersi, Dönem-3 öğrencilerinin gruplar halinde bir Öğretim Üyesi danışmanlığında bilimsel araştırma planlaması, gerçekleştirmesi ve araştırma raporu hazırlamasını hedeflemektedir ve bu dersin koordinasyonu Anabilim Dalımız tarafından sağlanmaktadır.

Dönem-6 Halk Sağlığı eğitimi: Dönem-6 programında yer alan 2 aylık Kırsal Hekimlik Stajı fakültemizin kuruluşundan itibaren Anabilim Dalımız tarafından verilmektedir. Staj ismi Anabilim Dalımızın da önerisi ile 2017-2018 dönemi itibariyle Halk Sağlığı Stajı olarak değişmiştir.

 

Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları:

Anabilim Dalımız tarafından yürütülen mezuniyet sonrası eğitim programları Halk Sağlığı Yüksek Lisans, İş Sağlığı Yüksek Lisans, Halk Sağlığı Doktora ve Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi programlarıdır.

Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi Programı: 30/06/2004 tarihinden itibaren Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi’ne başlayan Anabilim Dalımızda 8 Araştırma Görevlisi eğitimlerini tamamlayarak Halk Sağlığı Uzmanı olmuştur ve 7 Araştırma Görevlisi eğitimlerine devam etmektedir.

Anabilim Dalımızda eğitimlerini tamamlayarak Halk Sağlığı Uzmanı olanlar.

 

Ad Soyad

Uzmanlık Tarihi

Tez Konusu

Tez Danışmanı

1

Uz.Dr. Bilgehan Açıkgöz

26/06/2009

Zonguldak İl Merkezi Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Örgüt Kültürü Tipinin İşe Bağlanma Ve İş Stresi İlişkisi İle Sağlık Etkilerinin Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr. S. Kıran

2

Uz.Dr. Murat Demirezen

12/8/2013

Sigara İçme Arzusu Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenilirliği Ve Anksiyete İle İlişkisi

Prof.Dr. M.A. Kurçer

3

Uz.Dr. Esin Sayın

06/05/2015

Maden İşkolunda Çalışan Kaynak İşçilerinde Kan Ağır Metal Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Prof.Dr. F.N. Ayoğlu

4

Uz.Dr. Ali Rıza Karakoyun

19/01/2016

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesindeki İşçilere Verilen Bireysel Ve Grup Sigara Bırakma Müdahalelerinin Karşılaştırılması

Prof.Dr. M.A. Kurçer

5

Uz.Dr. Sultan Aydın

19/01/2016

Osteoporotik Kırıktan Korunma Ölçeğinin Geliştirilmesi

Prof.Dr. M.A. Kurçer

6

Uz.Dr. Dicle Bora

17/10/2016

Zonguldak Merkez İlçeye Bağlı Köylerde Suların Fiziksel, Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Analizi

Yrd.Doç.Dr. B. Açıkgöz

7

Uz.Dr. Kevser Arı

16/01/2017

Belediye Temizlik İşçilerinde Ağır Metal Maruziyeti

Prof.Dr. F.N. Ayoğlu

8

Uz.Dr. Cengiz Yüksel

24/03/2017

Annelerin Farklı Ebeveyn Tutumlarının Çocuklarda Obeziteye Etkisi

Prof.Dr. F.N. Ayoğlu

 

Halk Sağlığı Doktora Programı: YÖK Genel Kurulu’nun 13/08/2008 tarihli kararı ile açılan Halk Sağlığı Doktora Programı bir mezun vermiştir.

Anabilim Dalımızda Halk Sağlığı Doktora Programını tamamlayanlar

 

Ad Soyad

Bitirme Tarihi

Tez Konusu

Tez Danışmanı

1

Aslıhan Külekçi Uğur

15/08/2017

Bebek Ölümlerini Etkileyen Faktörler İle Bebeği Ölen Ve Yaşayan Annelerde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Prof.Dr. M.A. Kurçer

 

Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunun 06/03/2002 tarih ve 2002-05 sayılı kararı ile açılan Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı 38 mezun vermiştir ve halen 19 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır.

Anabilim Dalımızda Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programını tamamlayanlar

 

Ad Soyad

Bitirme Tarihi

Tez Konusu

Tez Danışmanı

1

Feride Dursun

02/09/2004

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesinde 2001-2003 Yılları Arasında Poliklinik Başvuruları Ve Hasta Yatış Oranlarının Zaman Serisi Analizi İle Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr. H. Ayoğlu

2

Zühtü Şahin

02/09/2004

Zonguldak İli Karadeniz Ereğli Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde 2003-2004 Yıllarında Yapılan Bebek İzlenimlerinin Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr. F.N. Ayoğlu

3

Hakan Kalyon

02/09/2004

Zonguldak İl Merkezinde Kamuda Çalışan Özürlüler İle Özürlü Olmayanların Sağlık Algılamalarının SF 36 İle Karşılaştırılması

Yrd.Doç.Dr. F.N. Ayoğlu

4

Hülya Kulakçı

21/10/2004

Zonguldak İlinde Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Sağlık Algılaması

Yrd.Doç.Dr. F.N. Ayoğlu

5

Banu Saltık

10/03/2005

2003 Yılında Zonguldak İlinde Yaşam Beklentisi

Yrd.Doç.Dr. F.N. Ayoğlu

6

Atınç Kayınova

08/11/2005

Bir Boru Ve Profil Fabrikası Çalişanlarında İş Doyumu Düzeyinin Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr. F.N. Ayoğlu

7

Ecehan Yenici

03/08/2006

2001-2004 Yılları Arasında Zonguldak Kızılay Kan Merkezi’ne Başvuran Gönüllü Kan Donörlerinde Hepatit B Ve Hepatit C Seropvelansı

Yrd.Doç.Dr. F.N. Ayoğlu

8

Rahşan Kalafatoğlu

03/08/2006

Zongüldak Merkez Çocuk Yuvasında Bakım Altında Bulunan Çocukların Fiziksel Gelişimleri İle Ailesinin Yanında Yaşayan Çocukların Fiziksel Gelişimlerinnin Karşılaştırılması

Yrd.Doç.Dr. S. Kıran

9

Funda Veren

31/10/2006

Zonguldak İl Merkezinde Yaşayan 15-49 Yaş Ev Kadınlarının Ev Kazası Geçirme Sıklığının Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr. S. Kıran

10

Kamil Güney

28/02/2008

Zonguldak İl Merkezini Temsil Eden Bir Örneklemde Ev Halkı Tespit Fişlerinin Yenilenmesi Ve Sağlık Ocağı Ev Halkı Tespit Fişleri İle Karşılaştırılması

Yrd.Doç.Dr. S. Kıran

11

Özgür Sekreter

28/02/2008

Zonguldak İli Merkez İlçesinde Bağışıklama Hizmeti Veren 1. Basamak Sağlık Kurumlarında Soğuk Zincirin Değerlendirilmesi Ve Sağlık Personelinin Bilgi Durumu

Yrd.Doç.Dr. S. Kıran

12

Asuman Uğurlu Yıldız

10/03/2010

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Yaşam Tarzı Değişikliği Müdahalesinin Yaşam Kalitesine Etkisi

Doç.Dr. M.A. Kurçer

13

Neslihan Yılmaz

10/03/2010

Sigara İçen Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışının Ve Bırakma İsteğinin Belirleyicileri

Doç.Dr. M.A. Kurçer

14

Aydan Özbay

10/03/2010

Koroner Arter Hastalarında Yaşam Tarzı Değişikliği Müdahalesinin Yaşam Kalitesine Etkisi

Doç.Dr. M.A. Kurçer

15

Türkan Akyol Güner

10/03/2010

Çalışma Yaşamında Vardiya Çalışması Ve Uyku İle İlgili Özelliklerin Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr. S. Kıran

16

Berhude Baba Çiçek

16/09/2010

Ereğli Demirçelik Fabrikasının Yüksek Fırın, Haddehane Ve Çelikhane Ünitelerinde 2006-2007 Yıllarında Oluşan İş Kazalarının Değerlendirilmesi

Doç.Dr. F.N. Ayoğlu

17

Meryem Aydın

14/10/2010

Düzce İli Merkez İlköğretim Okulları İkinci Kademe Kız Öğrencilerine Verilen Menstrüasyon Fizyolojisi Eğitiminin Etkinliği

Doç.Dr. M.A. Kurçer

18

Emel Ertuğrul

14/10/2010

Üniversite Uygulama Ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru Ve Acil Tıp Teknisyenlerinin Tükenmişlik Ve Depresyon Düzeyinin Değerlendirilmesi

Doç.Dr. F.N. Ayoğlu

19

Özge Bilge Atay

14/10/2010

Sigara İçmeyen Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumları Ve  Etkileyen Faktörler

Doç.Dr. M.A. Kurçer

20

Çiğdem Samancı Tekin

14/10/2010

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Sigara Bırakmada Motivasyonun Rolü

Doç.Dr. M.A. Kurçer

21

Nergiz Kaya

16/08/2011

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Çalışma Yaşamı Kalitesi Ve Etkileyen Etmenlerin Değerlendirilmesi

Doç.Dr. S. Kıran

22

Saadet Çolak Özdemir

19/10/2011

Zonguldak İl Merkezindeki Liselerde Sigara İle Mücadelede Akran Eğitiminin Etkisi

Doç.Dr. M.A. Kurçer

23

Şükriye Kuzören

15/03/2012

Kırsal Ve Kentsel Alanda Bulunan İki Sağlık Ocağında Gebe İzlenimlerinin Değerlendirilmesi

Doç.Dr. F.N. Ayoğlu

24

Şayeste Gebedek

15/03/2012

Kömür İşçisi Pnömokonyozu Tanısı Alan İşçilerde Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Doç.Dr. F.N. Ayoğlu

25

Gülşah Yapıcı

23/01/2014

Bir Maden İşletmesi Çalışanlarında Tanı Almış Uyku Bozukluğu Ve Gündüz Uykululuğu Sıklığının Değerlendirilmesi

Doç.Dr. S. Kıran

26

Arzum Çevik Bekleviç

23/01/2014

Bir Üniversite Hastanesi Araştırma Görevlilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği Ve Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Rolleri Algısının Değerlendirilmesi

Doç.Dr. S. Kıran

27

Sibel Demir

23/01/2014

Öğretmenlerin Çalışma Koşulları Ve Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi

Doç.Dr. S. Kıran

28

Medine Güzel

08/07/2014

Zonguldak’ta Kadın Doğum Hastanesine Başvuran Gebelerin Bilgi Tutum Ve Deneyimlerinin Doğum Şekli Tercihlerine Etkisi

Prof.Dr. M.A. Kurçer

29

Elnaz Bagherinabel

08/08/2014

Trafik Kazalarının Zaman Serisi Analizi İle Değerlendirilmesi

Prof.Dr. F.N. Ayoğlu

30

Dilek Horuz

08/08/2014

Göğüs Hastalıkları Servisinde Yatan KOAH Hastalarında Müzik Terapisinin Anksiyete Ve Bazı Klinik Bulgulara Etkisi

Prof.Dr. M.A. Kurçer

31

Hicran Demirhan

05/11/2014

Zihinsel Engelli Ve Sınır Zeka Kapasitesine Sahip Çocuk Ve Ergenlerin Ebeveynlerinde Aile Yükü Ve Yaşam Kalitesi

Prof.Dr. F.N. Ayoğlu

32

Gamze Örenli

11/06/2015

İlköğretim İkinci Kademede Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Annelerinin Rahim Ağzı Kanseri Ve HPV Aşısı Konusunda Bilgi, Tutum, Davranışları

Prof.Dr. M.A. Kurçer

33

Seda Kaya Özdemir

02/10/2015

Bartın İli Sağlık Meslek Lisesi Ve Genel Lise Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları Ve Obezite Sıklığı

Prof.Dr. F.N. Ayoğlu

Yrd.Doç.Dr.Latife U.Akhan

34

Elçin Sebahat Kasapoğlu

29/12/2015

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

Prof.Dr. F.N. Ayoğlu

35

Fatime Filiz K. Akpınar

03/06/2016

Trafik Polislerinde Kan Ağır Metal Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr. B. Açıkgöz

36

Tülay Başoğlu Namal

11/11/2016

Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde İş Kazalarının Değerlendirilmesi

Prof.Dr. F.N. Ayoğlu

37

Özden Kalaycı

11/11/2016

Diyabetli Hastaların Ayak Bakımı Ve Diyabetik Ayak Hakkındaki, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr. B. Açıkgöz

38

Neslihan Akman

11/11/2016

Kronik Obstüriktif Akciğer Hastalarının Hastalığa Psikososyal Uyumlarının Ve Bakım Verenlerin Yaşadığı Güçlüklerin Belirlenmesi

Yrd.Doç.Dr. Hülya Kulakçı

 

İş Sağlığı Yüksek Lisans Programı: YÖK Genel Kurulu’nun 15/09/2008 tarihli kararı ile açılan İş Sağlığı Yüksek Lisans Programı’na öğrenci kabulü yapılmamıştır.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin