Dahili Tıp Bilimleri
48 [None, <Icerik: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Akademik Personel

TIBBİ FARMAKOLOJİ (Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Zekiye Nur BANOĞLU)

Prof.Dr. Zekiye Nur BANOĞLU
Prof.Dr. Emine YILMAZ SİPAHİ
Prof.Dr. Günnur ÖZBAKIŞ DENGİZ

Tanıtım:

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, 2000 yılında Yrd. Doç. Dr. Emine YILMAZ SİPAHİ’nin atanması ile kurulmuştur. Daha sonra 05.12.2000 tarihinde Yrd. Doç. Dr. S. Oktay ARSLAN, 03.07.2001 tarihinde Prof. Dr. Z. Nur BANOĞLU, 15.06.2006 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Günnur ÖZBAKIŞ DENGİZ ve 05.07.2007 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Zehra KURÇER göreve başlamışlardır.

Anabilim Dalımız eğitim ve araştırma çalışmalarını, Tıp Fakültesi Dekanlığı binası içinde kendine ait 3 laboratuvarı ve BEÜ Hayvan Deneyleri Araştırma Ünitesi Laboratuvarlarından yararlanarak sürdür mektedir.

Laboratuvarımızda in vivo ve in vitro farmakolojik çalışmalar yapılmaktadır. Langendorf, izole-perfüze organ banyoları, analjezi ve anti-inflamatuvar aktivite tayin

cihazları, davranış ve metabolizma ölçüm aygıtları, elektrofizyolojik donanımlar ve Western-Blot labratuvarı bulunmaktadır.

Eğitim:

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. Tıp Fakültesi öğrencilerine entegre sistemle 2, 3 ve 4. sınıflarda teorik ve pratik (K-ilaç seçimi) farmakoloji eğitimi verilmektedir.

Tıp Fakültesi haricinde 2001- 2002 ders yılından itibaren Sağlık Yüksek Okuluna, 2006-2007 ders yılından itibaren Ahmet Erdoğan SHMYO’ na farmakoloji dersleri verilmeye başlanmıştır. 2011- 2012 ders yılından itibaren Diş Hekimliği Fakültesi 3.sınıf farmakoloji dersleri başlayacaktır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2002-2003 ders yılı itibariyle yüksek lisans, 2010-2011 ders yılı itibariyle doktora eğitimi verilmeye başlanmıştır. Nisan-2002 TUS sınavından itibaren de Araştırma Görevlisi alınmaktadır. Anabilim Dalımızda uzman eğitim süresi 4 yıldır.Araştırma görevlileri Anabilim Dalı rutin ve eğitim ile ilgili her tür faaliyetinde görev almak zorundadır. Tababet uzmanlık tüzüğüne göre 6 ayda bir sınava alınarak değerlendirilirler. Uzmanlık eğitimi süresince tez hariç en az iki araştırmaya katılıp, yayında yer alırlar.

Bugüne kadar 1 tebabet uzmanlık, 6 yüksek lisans öğrencisi yetiştirilmiş, bir tebabet uzmanlık, bir doktora, 3yüksek lisans öğrencisi eğitimi sürdürülmektedir.

Özniyetimiz (Vizyon)

Genelde Farmakoloji, özelde Tıbbi Farmakoloji alanında Ulusal ve Uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma yapmak, Üniversitemiz ve Ülkemiz bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Temel Değerimiz:

 • Çağdaşlık,  Bilimsellik
 • İnsanlık ve Hekimlik temel değerleri
 • Toplum ve Ülke yararlarını gözetme
 • Güncel sağaltım yöntemleri
 • Evrensel Düzeyde Tıbbi Farmakoloji eğitimi

Özgörevimiz (Misyonumuz)

En etkin, en uygun, en güvenilir, en az yan etkili ve maliyet açısından en az yük getiren farmakoterapi seçeneklerine göre kişisel ilaçlarını belirleyebilen hekimler ve mesleğinde yeterli Tıbbi Farmakoloji uzmanları yetiştirmek, Tüm Tıbbi Bilimler mensuplarına  yüksek lisans ve doktora eğitimi vererek her türlü ilaç araştırması yapabilecek akademisyen ve ilaç sanayinde çalışabilecek eleman yetiştirmek.

Lisans programı Eğitim Amacımız:

Gereksiz yere ilaç kullanmayan, ilaç yarar-zarar oranı etki ve yan etkilerini bilen hekim ve diğer tıp mensupları yetiştirmek.

Altyapı:

Fiziksel alt yapı tek bir binada toplanmıştır. Derslikler, seminer ve 3 konferans salonu diğer Anabilim Dalları ile ortak kullanılmaktadır.

Anabilim Dalı araştırma labratuvarları :

 • Western Blot labratuvarı (Semy-dry)
 • İzole organ labratuvarı
 • Langendorf cıhazı
 • Kardiyovasküler sistem labratuvarı
 • Davranış labratuvarı (Açık alan, zorunlu yüzme, rota rod)
 • Analjezimetre, Tail Flick, Hot/cold plate
 • Hidropletismometre

Başlıca Araştırma konularımız:

 • Davranış modelleri
 • İzole organ çalışmaları
 • İnflamasyon ve ağrı modelleri
 • Deneysel mide ülseri modelleri
 • Deneysel epilepsi
 • Deneysel akut akciğer hasarı
 • Deneysel diyabet
 • İskemi-reperfüzyon modelleri
 • Western Blotlama

Lisans eğitim programı  dersleri

Tıp Fakültesi (Entegre sistem)

 • 04.yy  Genel Farmakoloji
 • 05-06 yy Tıbbi Farmakoloji
 • 07-08yy  Klinik Farmakoloji

Diş hekimliği fakültesi

 • 05-06 yy. Farmakoloji dersi (2)

Sağlık Hizmetleri M.Yüksek Okulu 2.yy

 • Anestezik Farmaloloji (2)
 • Acil Farmakoloji (2)
 • Yaşlı Bakım Farmakoloji (2)

Lisansüstü eğitim ders programları ve kredileri

1.Yıl

Genel Farmakoloji (2)

Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi (2)

Deneysel Farmakoloji I (4)

Antibiyotikler (2)

Gastrointestinal Sistem Farmakolojisi (1)

Psikofarmakoloji (2)

Davranış Farmakolojisi (2)

Özel Farmakoloji (2)

Klinik Farmakoloji (3)

Biyokimyasal Farmakoloji (2)

Biyoyararlanım Ve Biyoeşdeğerlik (1)

Farmakogenetik (2)

Dermatolojik Farmakoloji (3)

Radyokontrast Maddeler (4)

Toksikolojide Genel Prensipler (2)

Toksikolojik Araştırma Yöntemleri (3)

Western Blott Laboratuvarı (4)

Literatür Araştırmaları Ve Tez Yazım Teknikleri (2)

Farmakolojik Araştırmalarda Bilgisayar Kullanımı (2)

İlaç Araştırmaları İle İlgili Resmi Düzenlemeler (1)

Deney Hayvanları Bakım Ve Yetiştirilmesi (2)

İlaç Etkileşimleri (1)

Kronofarmakoloji (1)

Farmakoepidemiyoloji (1)

Seminar

 

2.Yıl

Otakoidler (2)

Kardiyovasküler Farmakoloji (2)

Nörofarmakoloji (2)

Deneysel Farmakoloji II (4)

Hemopoetik Sistem Farmakolojisi (1)

Endokrin Sistem Farmakolojisi (2)

Anestezik Farmakoloji (1)

Farmakovijilans (2)

Moleküler Farmakoloji (2)

İlaç Ve Madde Bağımlılığı (1)

İmmünofarmakoloji (1)

Geriatrik Farmakoloji (1)

Oftalmik Farmakoloji (1)

Onkolojik Farmakoloji (1)

Akut Zehirlenme Tedavisinde Genel Ilkeler (1)

Hücre Kültürü Laboratuvarı (4)

Kan Ilaç Düzeyi (2)

Farmakolojik Tarama Yöntemleri (1)

Araştırma Etiği (1)

Veteriner Hekimlikte Kullanılan İlaçlar (1)

İyatrojenik Hastalıklar (1)

Farmakoekonimi (1)

Etnofarmakoloji (1)

Seminer

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin