Cerrahi Tıp Bilimleri
32 [None, <Icerik: Üroloji Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Tanıtım : Göğüs cerrahisi anabilim dalı 2000 yılında kurulmuştur. Yıllar içerisinde artan vaka sayısı ve profili ile, batı karadeniz bölgesinde önemli bir merkez haline gelmiştir. Anabilim dalımız 2 öğretim üyesi ile hizmet vermektedir.

Eğitim : Göğüs cerrahisi lisans programı içerisinde dönem 5 ve dönem 3 öğrencileri vardır. Dönem 3 de 2 saat teorik ders, dönem 5 de ise 18 saat teorik ve 4 saat pratik toplam 22 saat ders programı mevcuttur. Şu anda kliniğimizde araştırma görevlisi bulunmamaktadır. 

Özniyetimiz (Vizyonumuz) : Göğüs cerrahisi alanında, Batı Karadeniz bölgesinde önde gelen bir merkez haline gelerek ulusal ve uluslararası alanda yaptığımız araştırmalar ile bunu pekiştirmek.

Temel Değerlerimiz: 

-Toplum sağlığını gözetmek

-Bilimsellik ve çağdaşlık

-Etik kurallara bağlılık

-Katılımcılık ve araştırmacılık

Özgörevimiz (Misyonumuz): Göğüs cerrahisi ve genel tıp eğitimi alanında, çağdaş tıp etiğini benimseyen, toplum sağlığına duyarlı ve özverili hekimler yetiştirmek. Ulusal ve uluslar arası alanda araştırmalar yürütmek ve elde ettiğimiz verileri toplum sağlığını ileriye götürmek için kullanmak. Göğüs cerrahisi alanında ülkedeki önemli cerrahi merkezlerden biri haline gelmek.

Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Mertol GÖKÇE

Öğretim Üyeleri

  • Doç.Dr. Mertol GÖKÇE
    Yrd.Doç.Dr. Osman Korcan TİLKAN
    Yrd.Doç.Dr. Serkan UYSAL
    Yrd.Doç.Dr. Aykut ELİÇORA

Araştırma Görevlileri

Kapasite : Göğüs cerrahisi kliniğimiz 7 yataklı olup 1 adet yoğun bakım yatağımız mevcuttur. Yıllık poliklinik sayımız yaklaşık 900 dür. Genel anestezi altında yapılan operasyon sayımız yıllık yaklaşık 130 iken, lokal anestezi altında yapılan operasyon sayımız yıllık yaklaşık 150 civarındadır.

 Göğüs Cerrahisi Girişimleri :

Torasentez, tüp torakostomi, plevral effüzyonlara (eksuda-hemotoraks-şilotoraks) yönelik pleuro-peritoneal şant uygulamasını içeren plevral boşluk problemleri ve travma veya büllöz hastalıktan kaynaklanan (pnömotoraks-bül-hava kisti) patolojilere yönelik operasyonlar, Göğüs duvarı ve Plevranın neoplazilerine (kanserlerine) yönelik rezeksiyon, rekonstrüksiyon, Plörektomi, Dekortikasyon, Ampiyem drenajı ve rezeksiyonu, Torakoplasti, Torakostomi operasyonları Akciğer ve Bronş karsinomlarında yapılan tüm cerrahi rezeksiyonlar Pectus Excavatum (kunduracı göğüsü), Pectus Carinatum (güvercin göğüsü) ve diğer göğüs duvarı deformitelerinin tamiri ve ayrıca travmatik göğüs duvarı insitabiliteleri Nefes borusu ve bronşların, tümör, travma ve darlıklarına yönelik rezeksiyon, rekonstrüksiyon ve tamiri,(balon dilatasyon, argon plazma-lazer debridman,trakeal stent). Amfizem ve komplikasyonlarının fonksiyonel olarak düzeltilmesine yönelik Amfizem cerrahisi (LVRS) operasyonlar. Diafragma hastalıklarında rezeksiyon, rekonstrüksiyon ve tamir, Mediastenin neoplazilerine yönelik biyopsi ve rezeksiyonu, infeksiyon drenajı, mediastinotomi ve mediastinoskopisi, Perikardın rezeksiyon, rekonstrüksiyon ve drenajı, Video yardımlı torakoskopik cerrahi(VATS) prosedürleri a-VATS eksplorasyon ve biyopsi, b-VATS ile wedge rezeksiyon ve Lobektomi c-VATS ile torakal sempatektomi (aşırı el ve koltuk altı terleme şikayeti için) Trakeobronşial ağaç ve özefagusun fleksible ve rijit bronkoskopi ve enstrümantasyonu kullanılarak uygulanan endoskopik prosedürleri, Servikal, mediastinal ve aksiller lenf nodlarından biopsi alımı a-Mediastinoskopi b-Mediastinotomi c-periferik lenf düğümü biyopsisi Torasik çıkış anomalilerini (TOS) düzeltmeye yönelik operasyonlar, Trakeostomi ve nefes borusu entübasyonu içeren hava yolu kontrolü için gerekli operasyonlar, Torasik spine cerrahisinde eksplorasyon operasyonları, Yukarıda belirtilen operasyon prosedürlerinin performansı için gerekli tüm girişimler, Santral venöz kateter, Swan Ganz kateter,arteriel kateter uygulanması, pacemaker uygulanması, ventilatör kullanımı, Total parenteral ve enteral nutrisyon yaklaşımlarını içeren yoğun bakım yönetimi.. Göğüs veya göğüs içindeki organların travmatik yaralanmalarına bağlı sekellere yönelik operasyonlar.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin