Cerrahi Tıp Bilimleri
41 [None, <Icerik: Üroloji Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Üroloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr. N.Aydın MUNGAN

Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Necmettin Aydın MUNGAN
Prof.Dr. Bülent AKDUMAN
Yrd.Doç.Dr. Reha GİRGİN
Yrd.Doç.Dr. Önder ÇİNAR
Yrd.Doç.Dr. Ersan BULUT
Araştırma Görevlileri

Arş.Gör.Dr. Engin Denizhan DEMİRKIRAN
Arş.Gör.Dr. Gökhan ÇEKER
Arş.Gör.Dr. Kamil ERDEM
Arş.Gör.Dr. Cemal Ferhat ÖNAL

EĞİTİM:

Bölümümüzde asistan eğitimi 5 yıldır. Bu süre içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Bu sorumluluk son yılda bir servisi yönetecek düzeye kadar ulaşmaktadır. Akademik yıl içerisinde Her hafta pazartesi günlerinde Üroloji, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji ve Radyoloji Anabilim Dallarının katılımı ile vaka takdim toplantıları yapılmaktadır. Tüm operasyon planlanan hastalar vaka takdim toplantılarında tartışılmakta ve bölüm içi denetleme mekanizmasının önemli bir öğesi olmaktadır. Log-Book uygulaması ile araştırma görevlilerinin Üroloji eğitimleri sırasındaki denetimleri ve izlemleri yapılabilmektedir. Araştırma görevlilerinin güncel literatürü takip etmesi için gerekli teşvikler yapılarak en yeni bilgilere erişimleri sağlanmaktadır. Bu elde edilen bilgilerin pratiğe aktarılması için  öğretim üyeleri tarafından azami gayret gösterilmektedir.  Tüm bu eğitim sürecinde nihai amaç Avrupa ile eşdeğer bilgi birikimine sahip olan, ileri cerrahi teknik ve beceri gerektiren her türlü ameliyatı yapabilen uzmanlar yetiştirmektir. Araştırma görevlilerinin mezuniyetinden sonrada akademik gelişimlerini sürdürebilmeleri için gerekli bilimsel destek devam ettirilmektedir.

 

ARAŞTIRMA ALANLARI:  

Üroonkoloji (Prostat, Mesane, Böbrek, Testis  kanserleri), Endoüroloji (Üriner sistem taş hastalıkları, Endoskopik ve Laparoskopik ameliyatlar), Çocuk Ürolojisi (İnmemiş testis, işeme bozuklukları, reflü) , Androloji (Erkek kısırlık ve cinsel işlev bozuklukları), Kadın Ürolojisi (İdrar kaçırma-pelvik organ sarkmaları, kadın cinsel fonksiyon bozuklukları)

 

İDARİ PERSONEL

Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde 7 hemşire, 6 yardımcı sağlık hizmeti personeli (serviste 5, ürodinami laboratuarında 1), 2 sekreter (servis ve poliklinik) bulunmaktadır.

 

MİSYON

 • Koruyucu hekimlik uygulamaları yapmak, mevcut hastalıkların tedavisinde alanının en iyi ve en son gelişmelerini hastalara sunmanın yanı sıra kaliteli sağlık hizmeti vermek,
 • En üst düzeyde dürüstlük, şeffaflık, sorumluluk ve göreve bağlılık sergileyerek halkımız ve hastanemizin bize olan güvenini devam ettirmek,
 • Hastalarımız ve ailelerinin bakış açısından bakıldığında en iyi hizmeti verebilmek,
 • En yetenekli hekimleri ve yardımcı sağlık personellerini yetiştirmek, onları desteklemek ve tıp ve bilimin en ön saflarında olduğumuzdan emin olmak,
 • Gelecek kuşak klinisyenlerini yetiştirmek, tıp ve bilimde yarının liderlerini oluşturmak,
 • Uluslararası önde gelen üroloji kliniklerinden biri olmak

 

VİZYON

 • Toplumun ihtiyacını karşılayabilmesi için geleceğin hekimlerinin optimalin üstünde bir düzeyde hazırlanması,
 • Toplum ve kişilerin ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi için yenilikçi tekniklerin oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Sağlık kuruluşları, yönetimler, topluluklar ve diğer meslek grubu organizasyonlarla işbirliğinin güçlendirilmesi
 • Zonguldak ve ötesinde yaşayanların ihtiyaçlarına cevap veren üstün bir üroloji kliniği olmak
 • Mezunlarımızın gelişim ve eğitim devamlılığında aktif rol oynamak
 • Tüm sağlık sistemi çalışanları için yeni ve ilerici bir ulusal sağlık programı geliştirilmesinde YÖK, Sağlık Bakanlığı, sivil toplum ve yardım kuruluşları ile ticari organizasyonların anahtar ortağı olmak

 

LİSANS EĞİTİMİ

Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, tıp fakültesi dönem 3 öğrencilerine genitoüriner sistem konusunu anlatmaktadır. Dönem 5 öğrencileri 2 haftalık staj yapmakta, bu esnada üriner sistem hastalıkları, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında pratik ve teorik eğitim almaktadırlar.  

 

TANITIM

Üroloji Anabilim Dalı, Bülent Ecevit  Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 23.10.2000 yılında poliklinik, 09.04.2001 tarihinde yataklı servis hizmetine başlamıştır. Kuruluşundan bugüne kadar amacı hastalara kaliteli ve son yeniliklere uygun tanı ve tedavileri sunabilmek olmuştur. Bu amaca yönelik uygulamalarda hasta memnuniyetine büyük önem verilmektedir. Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde poliklinik, yataklı servis, biyopsi ünitesi ve ürodinami hizmetleri sunulmaktadır.

 

Poliklinik Hizmetleri

Poliklinik hizmetleri kapsamında aylık ortalama 1200 hastaya hizmet verilmektedir. Hasta memnuniyeti amacı ile polikliniğimize başvuran hastalarda öncelikli sıra uygulaması (65 yaş üzeri hastalar, yatalak hastalar, malüliyeti olan hastalar, hamileler ve 7 yaşından küçük çocuk hastalar) yapılmaktadır. Hastaların daha kaliteli hizmet alabilmesi amacı ile operasyon planlanan bütün hastalar üroloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji ve patoloji öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin katılımı ile gerçekleştirilen konseyde değerlendirilmekte ve bu sayede hastalarımıza en doğru tedavi yaklaşımları sunulabilmektedir.

 

Biyopsi Ünitesi

Transrektal ultrason eşliğinde prostat iğne biyopsileri taş kırma ünitesinde ayrı bir odada doktor tarafından gerçekleştirilmektedir. Taş kırma ve biyopsi işlemi sonrasında doktor tarafından sözel olarak ve taburculukta yazılı bildiri verilmek suretiyle hastalar bilgilendirilmektedir.

 

Ürodinami Laboratuarı

Tanı ve tedavisi zor olan işeme fonksiyon bozukluğu bulunan hastalar bilgisayar aracılığıyla dökümante edildiği ürodinami testine tabi tutulmakta böylelikle daha doğru tanı ve doğru tedavi yaklaşımları hastalarımıza sunulabilmektedir.

 

Yataklı Servis

Hastanemizde Üroloji Anabilim Dalının kullanımına ait 17 yataklı servis bulunmaktadır. Operasyon uygulanacak hastalara öncesinde operasyon hakkında verilmekte ve taburculuk sonrası sözel ve yazılı önerilerde bulunulmaktadır. Böylelikle hastaların hastalıkları hakkında daha fazla bilgi edinmiş olunması ve hasta memnuniyetinin artırılması amaçlanmaktadır. Hastanemiz Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde açık, endoskopik (kapalı) ve laparoskopik  olmak üzere ileri detaylı bilgi cerrahi teknik ve beceri gerektiren her türlü ameliyat yapılabilmektedir. En yoğun olarak üroonkoloji ve endoürolojik operasyonlar olmak üzere böbrek transplantasyonu dışında üroloji yelpazesindeki tüm operasyonlar başarıyla gerçekleştirilmektedir. Özellikle bölgemizde üriner sistem taş hastalığının yaygın olması nedeniyle PNL (Perkutan Nefrolitotomi) ve Fleksibl Üreterorenoskopi ameliyatları gibi modern yöntemler ile tüm taş hastaları başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin