Cerrahi Tıp Bilimleri
37 [None, <Icerik: Üroloji Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Akademik Personel

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ  (Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Murat KALAYCI)

Prof.Dr. Murat KALAYCI
Doç.Dr. Şanser GÜL
Dr. Öğr. Üyesi Aydemir KALE

Tanıtım: Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 15.01.2001 yılında poliklinik, 09.04.2001 tarihinde yataklı servis hizmetine başlamıştır.Halen Santral ve periferik sinir sisteminin tüm cerrahi patolojilerinde üst düzey teknoloji ile donatılmış hastanesinde hizmet, uzmanlık eğitimi ve Tıp Fakültesinde Tıp eğitimi verilmektedir.

Eğitim: Araştırma görevlileri ihtiyaca göre yılda 1veya 2 taneyi geçmemek üzere Tıpta Uzmanlık Sınavı ile bölüme alınmaktadır. Bölümümüzde asistan eğitimi 5 yıldır. Bu süre içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Bu sorumluluk son yılda bir servisi yönetecek düzeye kadar ulaşmaktadır. Eğitim süresinin yaklaşık 1 yılı Genel Cerrahi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Nöroloji, Plastik Cerrahi, Radyoloji rotasyonu şeklinde gerçekleştirilmektedir. Asistanlar ilk 2 yıl gün aşırı olmak üzere giderek azalan sıklıkta nöbet tutmaktadır. Akademik yıl içerisinde Çarşamba günleri eğitim günü olarak düzenlenmiş olup haftalık vaka takdimi toplantısı, mortalite ve morbidite toplantıları, Nöroloji, Radyoloji ve Patoloji Anabilim Dalları ile ortak toplantılar, makale ve seminer saatleri gerçekleştirilmektedir. Gelecek hafta yapılacak tüm ameliyatların tartışıldığı haftalık vaka takdimi toplantısı bölüm içi denetleme mekanizmasının önemli bir ögesi olmakta, tüm öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin toplantıya aktif katılımını sağlamaktadır. Ayrıca Log-Book uygulaması ile araştırma görevlilerinin Nöroşirurji eğitimleri sırasındaki denetimleri ve izlemleri yapılabilmektedir. Bu uygulama Avrupa Topluluğu ile entegre olma sürecinde olan ülkemiz için oldukça önemlidir.

Misyon: Hekim ve uzman adaylarına hastalarını kendi yakınlarından ayırmaksızın çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve cerrahi becerileri kazandırmaktır.

Vizyon:Batı Karadeniz Bölgesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında üçüncü basamak hizmetlerinde önde gelen  bir eğitim,araştırma ve uygulama kurumu olmaktır.

Eğitim Amaçları:

Uluslar arası standartlarda belirlenen yeterliliklere uygun Nöroşirürji

Uzmanı,Tıp Doktoru yetiştirmektir

Fiziksel Altyapı ve Donanım:

Ameliyathanemiz her türlü fizik donanıma sahiptir ve ameliyatlarımızı kaydetme imkânına sahibiz
1 adet Zeiss NC4  marka, operasyon mikroskobu
1 adet Zeiss S8 marka, operasyon mikroskobu
1 adet CUSA(Ultrasonik Aspiratör),

1 adet Midas Rex Tur

Başlıca Araştırma Alanları:

Sirkumventriküler Organlar

Lipid peroksidasyonu

Antioksidan mekanizmalar

Sürekli Eğitim Programı

Her hafta Çarşamba günü seminer programı

Her hafta Çarşamba günü video gösterimi

Her hafta Cuma günü hemşirelerimizle birlikte vaka tartışması

Dersler:

 

Tıp Fakültesi Dönem III

Beyin damarsal hastalıkları

Kafa Ġçi Basınç Artması (KĠBAS)

Medulla Spinalis Basıları

Ġntervertebral Disk Hernileri

Kafa Travmaları

Beyin tümörleri

Hidrosefali

Spiral difrafizi

Tıp Fakültesi Dönem V

Nörolojik muayene
Bel ağrısı ve radikülopati
Nöroanatomi
Hidrosefali
Kafa travmalı hastaya yaklaĢım
Disk hernisi
Serebral Anevrizmalar
Kraniosinostozlar
Kranial aciller
Spinal stenoz
Ġntrakranial tümörler
Konjenital anomaliler
KĠBAS
Travmatik Spinal aciller
Serebral Vasküler malformasyonlar
Periferik sinir yaralanmaları ve cerrahisi
MikronöroĢirurji
Kranioservikal bileĢke anomalileri
Chiari Malformasyonları, Siringomiyeli
Kranial ve Spinal enfeksiyonlar

İletişim Bilgileri:
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
BEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi
67600, Kozlu, Esenköy, ZONGULDAK
Tel   : (0372) 261 2944-2942-2943Faks : (0372) 261 01 55  

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin